HelseOmsorg21-rådet 2015-2019

Som en del av oppfølgingen av HelseOmsorg21 oppnevnte Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 HelseOmsorg21-rådet som skal bidra til en samkjørt og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-strategien.

Foto: Thomas Keilman

Rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene. Det skal blant annet gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølging av HelseOmsorg21. Rådet erstatter Topplederforum for HelseOmsorg21. Etableringen av et mindre, mer operativt råd er foreslått i HelseOmsorg21-strategien.

Rådet består av sentrale personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner og ledes av Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet.

 

HelseOmsorg21-rådet er oppnevnt for perioden 1.1.2015 – 30.7.2019

Sammensetning av Rådet for HelseOmsorg21

 • Camilla Stoltenberg (leder) - Direktør -Folkehelseinstituttet
 • Björn Gustafsson (nestleder) - Dekan medisin - NTNU
 • Anne Kjersti Fahlvik - Divisjonsdirektør - Norges forskningsråd, Divisjon for inovasjon
 • Anne Lise Ryel - Generalsekretær - Kreftforeningen
 • Aud Obstfelder - Professor/Forskningsleder - NTNU Gjøvik
 • Cathrin Carlyle - Brukerrepresentant - Helse Nord RHF
 • Christine Bergland - Direktør - Direktoratet for e-helse
 • Clara Gram Gjesdal - Viseadministrerende direktør - Helse Vest RHF
 • Dagfinn Bjørgen - Daglig leder - Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling Midt-Norge (KBT Midt-Norge)
 • Eirik Næss-Ulseth - Gründer og investor
 • Erlend Smeland - Direktør for forskning, innovasjon og utdanning - Oslo universitetssykehus HF
 • Esperanza Diaz - Førsteamanuensis - UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Fredrik Syversen - Direktør næringsutvikling - IKT Norge
 • Gro Jamtvedt - Dekan - OsloMet – storbyuniversitetet
 • Guri Rørtveit - Instituttleder, professor dr. med. - Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
 • Hilde Lurås - Leder - Helsetjenesteforskning (HØKH)
 • Inger Østensjo - Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering - KS
 • Jesper W. Simonsen - Divisjonsdirektør - Norges forskningsråd
 • Karita Bekkemellem - Direktør - Legemiddelindustriens landsforening
 • Kathrine Myhre - CEO - Oslo Health Tech
 • Knut-Inge Klepp - Områdedirektør - Folkehelseinstituttet
 • Kåre Reiten - Leder - Levekårsstyret i Stavanger
 • Lilly Ann Elvestad - Generalsekretær - Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Mona Skaret - Direktør, Vekstbedrifter og klynger - Innovasjon Norge
 • Nina Tangnæs Grønvold- Kommunalsjef - Fredrikstad kommune
 • Pål Kraft - Instituttleder - Psykologisk institutt, UIO
 • Sameline Grimsgaard - Professor. Leder av Tromsøundersøkelsen - Norges arktiske universitet
 • Svein Lie - Divisjonsdirektør, primærhelsetjenester - Helsedirektoratet
 • Tom Pike - Styreleder - Vaccibody AS

Satningsområder og hovedprioriteringer

HO21-handlinger

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 16:23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.