HelseOmsorg21-handlinger

Formelle handlinger og henvendelser fra HelseOmsorg21-rådet:

Innspill til ny folkehelsemelding

HO21-rådets innspill til ny folkehelsemelding 1.10.2018 

Satsingsområde: Møte de globale helseutfordringene

Behov for langsiktig forutsigbar finansiering av Forskningsrådets program for Global helse- og vaksinasjonasjonsforskning (GLOBVAC) (2012-2020) 
– Brev fra HelseOmsorg21-rådet til Utenriksdepartementet 08.12.2016

HelseOmsorg21-rådet frarådet Utenriksdepartementet å halvere de årlige bevilgningene til Forskningsrådets program for Global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC)  
– Brev fra HelseOmsorg21-rådet til Utenriksdepartementet 10.02.2017

Strategisk og kunnskapsbasert styring

Samspillet mellom universiteter og helseforetak. Hvordan håndtere barrierer og handlingsrom?, sendt 15.8.2016 
– Innspill fra HelsOmsorg21-rådet til Husebekk-rapporten

Samspillet mellom universiteter og helseforetak. Hvordan håndtere barrierer og handlingsrom?, sendt 26.10.2016 
– Innspill fra HelsOmsorg21-rådet til Husebekk-rapporten

Satsingsområde: Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering

Anmodning om at Forskningsrådet tar en tydeligere rolle, sendt 24.6.2016.
– Anmodning om at Forskningsrådet tar en tydeligere rolle i koordinering av innspill til utforming av arbeidsprogrammer og utlysninger i Horisont 2020

Satsingsområde: Helsedata som nasjonalt fortrinn

Høringsuttalelse rapport Helsedatautvalget, sendt 1. desember 2017.

Støtteerklæring fra HelseOmsorg21-rådet, sendt 10. mai 2017.

Brev fra HO21-rådet til Helse- og omsorgsdepartementet, sendt 16. mars 2016.
– Enklere tilgang til helsedata – anmodning om å igangsette en samlet gjennomgang av lovverket for å forenkle det, og gjøre tilgang til data enklere og sikrere.

Satsingsområde: Økt brukermedvirkning

Brev fra HO21-rådet til Universitets- og høgskolerådet, sendt 14. september 2015.
– Økt kunnskap om brukermedvirkning i utdanning, forskning og innovasjon

Satsingsområde: Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde

Innspill fra HelseOmsorg 21-rådet til stortingsmelding om helsenæringen, sendt 29. juni 2018

Brev fra HO21-rådet til Helse- og omsorgsdepartementet 
- Anmodning om at næringsutvikling gjenspeiles i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene fra 2017, sendt 9. mai 2016.

Brev fra HO21-rådet til Samarbeidsorganene for medisinsk og helsefaglig forskning, sendt 15. desember 2015.
– Behov for samarbeid med næringslivet i samarbeidsorganene for medisinsk og helsefaglig forskning

Satsingsområde: Kunnskapsløft for kommunene

Brev fra HO21-rådet til Helse-og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sendt 15.04.2019
- Sluttrapport fra Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), tilslutning fra HelseOmsorg21-rådet

Brev fra HO21-rådet til KS, sendt 18.5.2016 
– Tilråding fra HelseOmsorg21-rådet om at det opprettes et nasjonalt strategisk rådgivende organ for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene i kommunene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. mai 2024, kl. 20:08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.