HelseOmsorg21-strategien

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tok våren 2013 initiativ til HelseOmsorg21 (HO21). Målet med HO21 er å bidra til en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester.

Visjonen for HelseOmsorg21 er: Kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for bedre folkehelse.

Målbildet for HelseOmsorg21 er tredelt og strategien skal gjennom forskning og innovasjon bidra til:

God folkehelse – for befolkningen og for den enkelte, inkludert tjenester av høy kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning, kunnskapsbaserte tjenester, innovasjon og effektivitet, kompetent helsepersonell og god
organisering og ledelse.

Grensesprengende forskning – fremragende forskning av høy internasjonal kvalitet og betydning, FoU-miljøer i verdenstoppen, forskningens egenverdi – som kulturbærer og fundament for kunnskapsutvikling.

Næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling – lønnsomt norsk næringsliv, internasjonalt konkurransedyktig FoU og innovasjon, investeringer fra utlandet i både industri og FoU.

De tre målene er komplementære og bør ha en likeverdig oppmerksomhet, og målbildet omfatter flere politikkområder som henger sammen. HelseOmsorg21 dekker kunnskaps- og innovasjonspolitikken for helse og omsorg, men samtidig også den generelle helse- og omsorgspolitikken. Helse- og omsorgspolitikken skal tilrettelegge for nyskaping og
kunnskapsutnyttelse, og dette må legges inn i forventninger, styringsmekanismer og insentivordninger.

HelseOmsorg21 har valgt å prioritere ti brede, men tydelige strategiske satsinger som bygger på innspillene og kommentarene i prosessen og fra anbefalinger fra delrapportene.

HelseOmsorg21s ti satsingsområder er:

  • Økt brukermedvirkning
  • Helse og omsorg som næringspolitisk satsningsområde
  • Kunnskapsløft for kommunene
  • Helsedata som nasjonalt fortrinn
  • Bedre klinisk behandling
  • Effektive og lærende tjenester
  • Møte de globale helseutfordringene
  • Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering
  • Utvikling av de menneskelige ressursene
  • Strategisk og kunnskapsbasert styring

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 14.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.