Innspill og høringer

2024

30.4.2024
Innspill til Systemmeldingen

10.4.2024
Høringsinnspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

8.4.2024
Brev til Helse- og omsorgsdepartementet om behov for bedre koordinering av oppfølgingen av Veikart for helsenæringen og eksportssatsingen

19.3.2024
Brev til Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om økt bruk og tilgang til helsedata

15.3.2024
Innspill til Stortingsmelding om prioritering

2023

30.11.2023
HelseOmsorg21-rådets innspill til ny digitaliseringsstrategi

16.10.2023
Høringsinnspill fra HelseOmsorg21-rådet til utdannings-og forskningskomiteen (Statsbudsjettet 2024)

11.10.2023
Høringinnspill fra HelseOmsorg21-rådet til helse- og omsorgskomiteen (Statbudsjettet 2024)

31.08.2023
Høringsvar til forslag til endringer i helselovgivninga

02.05.2023:
Innspill til veikart for helsenæringen

27.04.2023
Høringssvar til NOU 2023: 4 Tid for handling

19.04.2023
Høringsinnspill til Folkehelsemeldingen. Meld. St. 15 (2022 - 2023)

30.03.2023
Høringssvar - Digitalisering i nasjonal helse- og samhandlingsplan

21.03.2023
Innspill til representantforslag om økt innovasjon i kommunal omsorgssektor

07.02.2023
Høringssvar - forslag til vedlegg til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata

16.01.2023
Tilsvar fra HelseOmsorg21 til spørsmål i komitehøringen om LTP for forskning og høyere utdannning

2022

19.12.2022
Høringsinnspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032. Meld. St. 5 (2022 - 2023)

02.12.2022
Rådets innspill til nasjonal helse- og samhandlingsplan

02.12.2022
HO21-rådets innspill til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata

30.11.2022
Innspill til Nasjonalt eksportråd om at helseteknologi og livsvitenskap skal bli Norges neste strategiske eksportsatsinger

03.10.2022
Skriftlig innspill til Nærings- og fiskeridepartementet om norsk helsenæring

20.09.2022
HelseOmsorg21-rådets innspill til helsepersonellkommisjonen

14.06.2022
Innspill til nasjonal strategi om persontilpasset medisin

19.04.2022
HelseOmsorg-21 rådets innspill til ny folkehelsemelding

12.03.2022
Innspill til Næringskomiteen om å styrke investeringene i helsenæringen

28.02.2022
HelseOmsorg21-rådets innspill til Forskningsrådets porteføljeplan Helse

2021

10.09.2021
Innspill til revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning

10.08.2021
Høringssvar til forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata

08.04.2021
Bærekraftig helsetjeneste - notat til Helse- og omsorgsdepartementet

08.02.2021
Kommentarer til Nasjonal handlingsplan for kliniske studier - brev til Helse- og omsorgsdepartementet 

2020

02.11.2020
Høringsinnspill til komitebehandling av Meld.St.30 (2019-2020) En innovativ offentlig sektor

4.6.2020
Innspill til handlingsplanen for kliniske studier

I media

2023

6.11.2023
Fremtidens helsetjenester - kollaps eller suksess?
Kronikk i Kommunal rapport skrevet av Linn Getz, Johan Ronæs, Magne Wang Fredriksen og rådsmedlemmene Veronika Barrabés, Marte Kvittum Tangen og leder Per Morten Sandset.

27.09.2023
Bedre helsekompetanse, og det må skje fort
Kronikk i Stavanger Aftenblad skrevet av HelseOmsorg21-rådet.

11.03.2023
Fremtidens største helseutfordring er ulikhet
Kronikk i Adresseavisen skrevet av HelseOmsorg21-rådet.

13.02.2023
Helsenæring må bli en strategisk eksportnæring
Kronikk i Dagens medisin skrevet sammen med  Leif Rune Skymoen (LMI) og Christine Wergeland Sørbye (Oslo Science City).

2022

19.12.2022
Helseprioritet er et nødvendig fremtidssteg
Kronikk i Dagens Medisin om at det er et nødvendig steg i riktig retning at helse får prioritet i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023–2032.

10.11.2022
"Helse og Omsorg: Rapport fra framtiden" 
Kommentar Kommunal Rapport fra politisk redaktør.

15.08.2022
Vi må satse der vi har fortrinn. Hvordan få fart på realiseringen av en ny helsenæring?
Debattinnlegg i Dagsavisen skrevet sammen med LMI, UiO, Oslo Science City og Innovasjon Norge om hvordan realisere verdiskapingspotensialet for helsenæringen i Norge.

14.03.2022
Helseanalyseplattformen på pause – krise eller nye muligheter?
Innlegg i Dagens Medisin om at Helseanalyseplattformen er satt på pause ikke behøver bety at arbeidet med å finne gode løsninger for bedre og sikker tilgang til helsedata, kan stoppe opp. 

2021

19.11.2021
Følg opp Riksrevisjonens rapport om kliniske studier! - kronikk i Dagens Medisin om at styrer og ledelse ved helseforetakene må følge opp Riksrevisjonens rapport om kliniske studier

10.11.2021
Helsedata redder liv - debattinnlegg i Dagsavisen og Rogalands Avis om helsedata og Rådets forslag til at det opprettes et innbyggerråd som ivareta innbyggernes perspektiver.

21.09.2021
Skal bidra til økt kompetanse i helsetjenesten om innovative anskaffelser - artikkel i Anbud365.no om at helsetjenesten må styrke forståelsen av sin rolle som strategisk innkjøper og øke kompetanse og kunnskap om innovative anskaffelser.

11.05.2021
Kronikk: Du gjør helsetjenesten bedre - kronikk i Bergens Tidende om hvorfor det er viktig å delta i kliniske studier.
(Klikk her for pdf av kronikken)

13.02.2021
Kronikk: Forskning i kommunene gir bedre helse og velferd - kronikk i Dagens Medisin

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. mai 2024, kl. 19:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.