Statsbudsjettet 2024: midler til Kommunenes strategiske forskningsorgan

En fantastisk mulighet for utvikling av helsekunnskap og helseforskning i kommunene, sier Per Morten Sandset, leder for HelseOmsorg21-rådet

Det er foreslått å bevigle 10 millioner kroner til Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) hvorav 5 mill. kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og 5 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett. Kommunene og KS vil bidra med ytterligere midler til å bygge opp ordningen. Regjeringen skriver videre: "Ordningen må ses i sammenheng med forslaget fra Kunnskapsdepartementet om å bevilge om lag 103 mill. kroner til Forskningsrådet for å finansiere forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Et sterkere kunnskapsgrunnlag vil bidra til bedre kommunal planlegging og utvikling, riktigere prioritering og gode løsninger i hele helseog omsorgstjenesten. Økt omfang av god forskning som treffer kommunenes behov, vil styrke kvaliteten og bærekraften i tjenestene og legge grunnlaget for gode strategiske beslutninger. KSF skal bl.a. medvirke til at forskningsbasert kunnskap blir spredd og tatt i bruk. En viktig rolle for KSF vil være å samarbeide med Forskningsrådet om å utforme utlysninger av forskningsmidler og stimulere relevante forskningsaktører til å søke."

HelseOmsorg21-rådet har jobbet for å fremme en forskningsinfrastruktur for kommunene i mange år. Grunnlaget ble lagt i 2019 med rapporten Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.