Sammen om en livsviktig eksportsatsing

Skal regjeringen nå målet om øke eksporten med 50 %, må de satse på helseindustrien. Det er budskapet fra en samlet helsenæring til regjeringen, som snart skal velge hvilke eksportnæringer det skal satses på frem mot 2030. HelseOmsorg21-rådets sekretariat har koordinert arbeidet og rådet er en av de 167 aktørene har skrevet under på innspillet.

Nasjonalt eksportråd skal gi råd til regjeringen om hvilke eksportnæringer Norge skal satse på i fremtiden. Helseindustrien har samlet seg om et felles innspill til Nasjonalt eksportråd som er kunnskapsgrunnlaget for deres råd til regjeringen. Arbeidet er koordinert av HelseOmsorg21-rådet. 167 selskap, organisasjoner og foretak støtter opp om og har skrevet under på innspillet.

Rapporten Helsenæringens verdiskaping fra Menon Economics 2022, viste at eksporten fra helseindustrien var på 27,7 milliarder kroner. En annen analyse fra Menon Economics; "Strategier for økt produksjon og eksport av norsk helseindustri 2021" viser at med en nasjonal satsing og tilrettelegging for vekst, kan helseindustrien bidra med over 60 milliarder kroner til norsk økonomi i 2030. Et slikt scenario forutsetter imidlertid en målrettet satsing og større statlige investeringer i innovasjonssystemet knyttet til helseindustri.

Norge trenger nye eksportinntekter når inntektene fra olje og gassindustrien synker. Samtidig er helse- og velferdsbudsjettene under press. En nasjonal satsing på helsenæringen gir løsninger på begge disse utfordringene som Norge står foran i årene som kommer.

Industrien løfter frem flere tiltak som må på plass for å øke eksporten. Det er spesielt behov for virkemidler som bidrar til økt produksjon og som tiltrekker industrielle investeringer til Norge, slik at verdiskapingen av verdensledende norske innovasjoner forblir i Norge.

Bedriftene trenger også drahjelp fra eksportvirkemidlene for å synliggjøre innovasjonskraften som ligger i norsk helseindustri i internasjonale markeder. Det er utenfor Norge de store markedene ligger, et marked som er i sterk vekst, og som norske bedrifter kan større markedsandeler i.

Omsetningen i det globale helsemarkedet anslås å være på 20.000 milliarder kroner årlig. Det er enormt stort og konjunkturavhengig. Samtidig er næringen allerede stabil og etablert i Norge, og det er store, internasjonale selskaper som ønsker å investere i det nasjonale markedet.

Gjennom blant annet å tilpasse rammevilkår, forbedre infrastrukturen til forskning og styrke hjemmemarkedet, vil Regjeringen kunne bidra til å utløse disse investeringene.

Les hele innspillet til Nasjonalt Ekportråd her

Hele Norge eksporterer er en eksportreform hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet.
Les mer om "Hele Norge eksporterer" her

Les hva Finansavisen har skrevet om saken

Dagens Medisin har også omtalt innspillet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 16.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.