Innspill til ny Folkehelsemelding

HelseOmsorg21-rådet har levert innspill til ny folkehelsemelding til Helse- og omsorgsdepartementet.

Innspillene fra rådet berører særlig spørsmålene knyttet til temaet Ny kunnskap og innovasjon, som er ett av temaene statsråden trekker frem som særlig aktuelt å løfte frem. Rådet fremhever Kommunenes strategiske forskningsorgan som helt sentralt for å bidra til styrke kunnskapen om folkehelse og effekten av folkehelsetiltak.

HelseOmsorg21-rådets hovedanbefalinger og forslag til tiltak er:

 • Sørge for tilstrekkelige finansielle rammer til Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)
 • Styrke datakilder og datatilgang som kan understøtte forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet i kommunene
 • Utrede tiltak som kan bidra til utvikling av en mer transformativ folkehelsepolitikk, herunder etablering av tverrsektorielle dialogarenaer/råd
 • Styrke det tverrdepartementale samarbeidet i folkehelsearbeidet
 • Styrke arbeidet med å få til bedre samhandling mellom tjenestenivå, f.eks. gjennom videreutvikling av helsefelleskapene eller egen satsing på innovasjon og utvikling av nye løsninger, organisasjonsmodeller og arbeidsprosesser
 • Bruke eksisterende forskning som kunnskapsgrunnlag for kunnskapsbasert politikkutforming og praksis
 • Evaluere løfterike og innovative tiltak for å fremme folkehelsen i ulike grupper, inkludert ulike sosioøkonomiske grupper
 • Øke forskningsbudsjettet for forskning på forebygging og helsekompetanse/mestring
 • Gjennomgå lovverket for å kunne tilrettelegge for forskning om effekten av folkehelsetiltak
 • Utarbeide en ny strategi for innvandrerhelse
 • Mobilisere sivilsamfunnet/frivillig sektor i arbeidet for utvikling, implementering og spredning av ny kunnskap

Les hele rådets innspill her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 16.48 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.