HO21-rådets innspill til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata. HelseOmsorg21-rådet har gitt innspill til de bestemmelsene departementet særlig har bedt om en vurdering.

Overføring av vedtaksmyndighet ved tilgjengeliggjøring av helsedata i helseregistre til Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice, vil gjøre saksbehandlingen raskere og enklere for forskere og andre som søker om tilgang til helsedata. Økt sekundærbruk av helsedata kan bety svært mye for pasienter og befolkningen for øvrig. Mulige gevinster er bedre behandlinger, bedre helse- og omsorgstjenester og muligheter til å forebygge sykdom i en større grad enn i dag.

Innspillet til denne høringen har tatt utgangspunkt i de bestemmelsene som departementet særlig ber om en vurdering av:

§ 3 første ledd bokstav n) om inkludering av beredskapsregistre (høringsnotatet punkt 5.4.2)

§ 6 om sammenstillinger (høringsnotatet punkt 5.5.3)

§ 7 om overføring av myndighet til å gi dispensasjon fra taushetsplikten (høringsnotatet punkt 5.6)

§ 10 tredje ledd bokstav b om registerforvalternes forskning på data i eget register (høringsnotatet punkt 5.11.4)

Utkastet er basert på innspillet rådet sendte inn til høringen i 2021

Her finner du høringssvaret rådet sendte til departementet desember 2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.