HelseOmsorg21-rådet gir innspill til Helsepersonellkommisjonen

HelseOmsorg21-rådet har gitt innspill til Helsepersonellkommisjonens arbeid. Under er rådets viktigste forslag til tiltak.

Helsepersonellkommisjonens mandat innebærer å etablere et kunnskapsgrunnlag som beskriver utfordringene og som kan underbygge treffsikre tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenesten i hele landet slik at vi kan møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

HelseOmsorg21-rådet har gitt innspill til Helsepersonellkommisjonens arbeid. Rådets innspill er knyttet til følgende hovedpunkter:

Bærekraft i helsetjenesten

Rådets forslag til tiltak:

 • Vi trenger en debatt om behov for prioriteringer
 • Vi må vurdere hva som er et bærekraftig tak for andel sysselsatte i helse- og omsorgstjenestene
 • Vi bør lage en handlingsplan for likeverdige tjenester og reduksjon av helseulikheter
 • Vi trenger økt satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak
 • Vi må ha økt oppmerksomhet om overdiagnostikk og overbehandling

Organisering, oppgavefordeling og samhandling

Rådets forslag til tiltak:

 • Vi må se på oppgavefordelingen mellom nivåene i helsetjenesten og bruk av spesialistkompetanse
 • Vi trenger et nytt blikk på oppgavedeling og dynamisk tilnærming til kompetanse
 • Vi bør vurdere lovendringer knyttet til kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten som kan bidra til bedre ressursutnyttelse
 • Vi må eksemplifisere oppgaver som kan deles og flytte fra en yrkesgruppe til en annen 
 • Vi trenger økt kunnskap om hvordan en fremmer en heltidskultur
 • Vi må vurdere hvordan og i hvilken grad helsefrivilligheten kan inkluderes i helsetjenestene og samtidig sikre god kvalitet

Rekruttering, utdanning og kompetanse

Rådets forslag til tiltak:

 • Vi må ha økt kapasitet i helseutdanningene og praksisstudier, bedre finansiering og organisering av praksisstudier i primærhelsetjenesten og i distriktene
 • Vi må tilpasse lengden og innholdet i utdanningene til dagens og fremtidens behov gjennom økt fleksibilitet og fornyelse
 • Vi må sikre at kompetansehull kan fylles gjennom etter- og videreutdanning av eksisterende personell 
 • Vi må ha en mer fleksibel tilnærming til kvalifisering av arbeidskraft og større mulighet til å ta i bruk uutnyttede ressurser
 • Vi må sikre attraktivitet for helse- og omsorgstjenestene gjennom målrettet rekruttering, bedre arbeidsforhold og fagutviklingsmuligheter for helsepersonell

Forskning og innovasjon

Rådets forslag til tiltak:

 • Vi må sikre et kunnskaps- og forskningsløft for kommunal sektor for å bidra til rett prioritering, mer målrettet bruk av ressurser og bedre kvalitet
 • Vi trenger tydelige politiske signaler og incentiver til å drive innovasjonsprosjekter med mål om bedre ressursutnyttelse og bærekraft i helsetjenestene
 • Vi må sikre at det er handlingsrom for innovasjon og eksperimentering i tjenestene
 • Vi må styrke økosystemet for helsenæring i Norge

Teknologi og digitalisering

Rådets forslag til tiltak:

 • Vi må få til raskere, mer målrettet og helhetlig digitalisering som inkluderer brukerne
 • Vi trenger bedre tilrettelegging for god samhandling
 • Vi må utnytte helsedata bedre for effektivisering og avlasting av helsepersonell
 • Vi trenger en forsterket satsing på velferdsteknologi og e-helse for å bremse behovet for helsepersonell
 • Vi må redusere digital ulikhet og sikre riktig bruk av digitale tjenester

Her kan du lese hele HelseOmsorg21-rådets innspill til Helsepersonellkommisjonen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.