Dialog om virkemidler og insentiver med departementer og direktorater

Innkjøp og anskaffelser er viktig for å stimulere til mer innovasjon og bidra til bærekraft i helsetjenesten. Det er også viktig for verdiskapning, næringsutvikling og arbeidsplasser i Norge. HelseOmsorg21-rådet har gjennomført flere dialogmøter hvor dette temaet har vært på agendaen. Nylig hadde rådet dialogmøte med departementer og direktorater om forutsetninger og virkemidler for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. 

Dialogmøtene i 2021 var rettet mot spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I det tredje dialogmøtet ble innspillene fra de første møtene overlevert flere departementer og direktorater. Møtet fant sted 30. mars med deltagere fra Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Næringsdepartementet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Temaet for dialogmøtet var: 

  • Virkemidler og insentiver for innovasjon i offentlig og privat sektor 
  • Kunnskap om insentiver og disinsentiver i finansieringsmekanismene for offentlig helsesektor
  • Strategisk bruk av anskaffelser i helsetjenesten som både bidrar til bærekraft og næringsutvikling. 
  • Offentlig-privat samarbeid 

Rådet og de ulike departementene og direktoratene hadde korte oppspill til dialogen som fulgte hvert tema. Det ble løftet mange interessante perspektiver og forslag til løsninger som rådet tar med videre i arbeidet.  

- HelseOmsorg21-rådet er et tverrsektorielt og nøytralt forum som kan diskutere og peke på de overordnede målene. Rådet opplevde dialogmøtet med forvaltningen som svært nyttig og det er viktig at rådet får økt sin forståelse for dette komplekse området. Vi tror også det er nyttig at de ulike departementene og direktoratene møtes for å lytte til hverandre og gi sine innspill, sier rådsleder Per Morten Sandset. 

 

 

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.