Statssekretærens forventninger til HelseOmsorg21-rådet

Skal Norge klare å utvikle helseområdet videre og nå målene som er satt, er det nødvendig med tverrfaglig samarbeid og dialog. HO21-rådet er den eneste arenaen hvor alle sektorer innenfor helse møtes. Statssekretær Karl Kristian Bekeng fra Helse- og omsorgsdepartementet er derfor glad for å ha HelseOmsorg21-rådet med på laget.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng fra Helse- og omsorgsdepartementet deltok på HelseOmsorg21-rådets første møte i år. Han informerte om forventningene den nye politiske ledelsen har til HelseOmsorg21-rådet. 

- Målene som ligger i HelseOmsorg21-strategien er fortsatt relevante, sa Bekeng da han møtte HelseOmsorg21-rådet for å fortelle om forventningene den nye politiske ledelsen har til HelseOmsorg21-rådet. Bekeng understreket samtidig at skal Norge klare å utvikle helseområdet videre og nå målene som er satt, er det nødvendig med tverrfaglig samarbeid og dialog. HO21-rådet er den eneste arenaen hvor alle sektorer innenfor helse møtes. Han er derfor glad for å ha HelseOmsorg21-rådet med på laget.  

Rådet fikk en klar oppfordring om å ta tak i de vanskelige sakene og bruke egne nettverk og kanaler for å sette dagsorden og spre informasjon.

- Rådet må delta i samfunnsdebatten, gi råd til departementene, myndighetene og til egne sektorer. Vi ønsker også at Rådet tar del i de store prioriteringsdebatter som fører til viktige veivalg og gir innspill til politikk, sa Bekeng. Han nevnte blant annet: revisjonen av langtidsplanen (LTP) for forskning og høyere utdanning, norsk deltagelse i Horisont Europa og Missions, revisjonen av nasjonal strategi for persontilpasset medisin og den varslede stortingsmeldingen om prioriteringer.  

Rådets medlemmer hadde en rekke innspill som de ba statssekretæren ta med tilbake til departementet:  

Kunnskap og metoder 

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) er en viktig komponent for å bygge et kunnskapsstøttesystem for kommunene. Rådet pekte på at KSFs potensial er uforløst og arbeidet bør koordineres og løftes. Rådet pekte også på at departementet må se på hvordan helse- og omsorgtjenestene skal være i 2040 og utvikle kunnskapsgrunnlag og metoder som virker. Kommunesektoren har lite handlingsrom, både personellmessig og økonomisk, og trenger verktøy for å møte utfordringene som kommer. Det må et paradigmeskifte til for å få en bærekraftig sektor i framtiden. Rådet ba regjeringen prioritere KSF som ett viktig verktøy for å få dette til.   

Folkehelse og forebygging 

Rådet fremhevet at regjeringen bør sette søkelys på tiltak for å holde befolkningen friske gjennom forebygging og mestring, istedenfor behandling av sykdommer som kunne vært unngått. Viktigheten av å utdanne fagpersoner som har egnet kunnskap for å jobbe med forebygging og som kan bidra til at befolkningen kan bo hjemme lenger, ble særlig fremhevet. Rådet oppfordret regjeringen til å tenke helhetlig og tverrfaglig om helse, inkludere hele befolkningen og redusere ulikheter i tilbudet av helsetjenester.  

For å få til mer sammenhengene helsetjenester til pasienter og brukere, må den nye Folkehelsemeldingen supplere helse- og samhandlingsreformen. 

Innovasjon og samhandling 

Rådet påpekte at det er viktig at det tenkes mer innovasjon og næringsutvikling også innenfor folkehelseområdet og sørge for å spre tankegangen ut til kommunene. På et overordnet etterlyste Rådet innovasjon i tenking og påpekte at dagens samfunnsutfordringer krever systeminnovasjoner og radikale løsninger. Til dette svarte Bekeng at: - det er nødvendig å ha realistiske tanker om hva den offentlige helsetjenesten får til med hensyn til å endre retning. Regjeringen ønsker ikke radikal innovasjon i et sårbart system, men heller jobbe med stegvise innovasjoner i samarbeid med de som har behovet.  

-HelseOmsorg21-rådet ønsker å fortsette den gode dialogen med HOD og det er fint at departementet ser at de kan bruke Rådet i viktige saker. Rådet vil invitere departementet, med politisk ledelse, til et Rådsmøte senere i år, sier leder Per Morten Sandset.  

Statssekretær Karl Kristian Bekeng
Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 15.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.