Styrer og ledelse ved helseforetakene må følge opp Riksrevisjonens rapport om kliniske studier

HelseOmsorg21-rådet har skrevet en kronikk i Dagens Medisin. Oppfordringen fra Rådet er at helseforetakene må ta rapporten fra Riksrevisjonen på alvor og at styrene og ledelsen i helseforetakene må sette forskning på dagsordenen og vise at kliniske studier er en prioritert oppgave.

Kliniske studier er avgjørende for å dokumentere effekten av nye og eksisterende helse- og behandlingstilbud. Gjennom forskning kan vi oppnå mer effektiv og treffsikker diagnostikk, forebygging, behandling og rehabilitering i alle deler av tjenesten.

Dersom norske pasienter skal få tidlig tilgang til nye utprøvende behandlinger, må kliniske studier bli en integrert del av behandlingen. Dette er også viktig for at Norge skal bli et foretrukket land for forsknings-, utviklings- og produksjonsaktiviteter.

HelseOmsorg21-rådet mener det er helt avgjørende at ledelsen og styrene i helseforetakene tar rapporten fra Riksrevisjonen på alvor – og følger opp med konkrete tiltak. HelseOmsorg21-rådet mener at:

  • Det bør opprettes dedikerte stillinger som skal legge til rette for klinisk forskning.
  • Helseforetakene bør måles på dedikert tid allokert til studieaktivitet.
  • Nødvendig infrastruktur for kliniske studier må være på plass, inkludert patologi, radiologi og laboratorietjenester.
  • Det er behov for bedre integrering av det ordinære journalsystemet og systemer for innrapportering til kliniske studier og kvalitetsregistre.
  • Helseforetakene må sette av personell, rom og utstyr til å gjennomføre studiene og rigge systemer som også ivaretar industriens behov for raske tilbakemeldinger.
  • Det må gis rom for nasjonal og internasjonal nettverksbygging.
  • Kunnskap om kliniske studier må inn i helseutdanningene.
  • Styrene i helseforetakene må sette forskning på dagsordenen – og vise at kliniske studier er en prioritert oppgave.

Les hele kronikken i Dagens Medisin her

Her finner du kronikken i papirutgaven av Dagens Medisin (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 14. juli 2024, kl. 14.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.