fargebanner

HelseOmsorg21 skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg.

Les mer om HelseOmsorg21

2020-2024

Nytt HO21-råd er oppnevnt fra 2.1.2020.

Rådet består av 16 medlemmer med representanter fra universitets- og høgskolesektoren, spesialisthelsetjenesten, kommunesektoren og fastlegene, instituttsektor, næringslivet og frivillig sektor/brukerorganisasjoner. Mandatet for Rådet gjelder for perioden 2. januar 2020 til 2. januar 2024.

Se sammensetning av nytt HelseOmsorg21-råd her

2015-2019

For å følge opp HelseOmsorg21strategien oppnevnte Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 HelseOmsorg21-rådet.

HelseOmsorg21-rådet skal bidra til en samkjørt og helhetlig oppfølging av målene i HelseOmsorg21-strategien. Rådet består av 30 medlemmer inkludert rådsleder.

Les mer om HelseOmsorg21-rådets arbeid her

2013-2014

Våren 2013 tok Helse- og omsorgsdepartementet initiativ til utformingen av HelseOmsorg21-strategien.

Forsknings- og innovasjonsstrategien ble gjennom forum og grupper utarbeidet med representanter universitet, sykehus, kommuner, næringsliv. offentlige etater og brukerne selv. 

Les mer om strategien og prosessen her