Nyheter 2017

Nyheter publisert på våre nettsider dette året.

HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 29. november 2017

01.12.2017
av Hilde Dorthea Grindvik Nielsen 

På det siste HO21-rådsmøtet i 2017 sto følgende på agendaen: Global helse Norge, DRIVE-AB, brukermedvirkning, KSF, Nordisk samarbeid for bedre helse 2017-2019, sterk norsk innsats i EU og HO21-rådets planer i 2018.

Satsingsområde Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering var ett av de fem områdene som ble løftet spesielt i HO21-strategien fra 2014. Siden lansering av strategien har mye skjedd og man begynner nå å se store effekter at det arbeidet som har vært gjort og som gjøres. Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen (Forskningsrådet) presenterte for rådet de siste resultatene for helseforskningen i EU.

Den relative returandelen sier noe om hvor konkurransedyktig et system i helhet er i forhold til andre land (returandel/BNP-andel). Den relative returandelen kan dermed sammenlignes på tvers av land og på tvers av fagområder. Til sammenligning lå f.eks. den relative returandelen i 2013 på 1,2 for energi og på 1,6 for miljø. I mars 2017 var den relative returandelen for helse på 0,9 og den siste målingen i oktober viser at helse har en relativ returandel på 1,4. HO21-rådet kunne med dette oppsummere at systematisk, jevn og strategisk innsats virker, men at det tar tid før effektene viser seg.

Folkehelseinstituttet var, etter ønske fra HO21-rådet i september 2016, invitert til HO21-rådsmøtet for å presentere prosjekt DRIVE-AB. FHI har ledet en arbeidspakke i prosjektet. DRIVE-AB ble presentert av seniorrådgiver Miloje Savic (FHI). Her http://drive-ab.eu/ kan du lese mer om DRIVE-AB.

Professor Nina Langeland (UiB) var invitert tilbake til HO21-rådet for å orientere om status for arbeidet med Norsk Institutt for global helse (NIGH). Sist gang NIGH ble presentert for HO21-rådet var i november 2016. NIGH har sitt utspring fra HO21-strategien og skal være et nasjonalt nettverk av norske utdanningsinstitusjoner, helseforetak og institutter. NIGH heter i dag Global helse Norge.

Universitet- og høyskolerådet (UHR) fikk i 2015 en anmodning fra HO21-rådet om å vurdere behovet for å utvikle felles nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i UH-sektoren. Leder av NFE-HS professor Marit Kirkevold (UiO) presenterte tilbakemelding fra UHR på rådsmøtet. NFE-HS har konkludert med at det ikke er behov for nasjonale retningslinjer på området, men at NFE-HS vil på sine møter fremover drøfte brukermedvirkning for å opprettholde aktualitet og videreutvikling.

HelseOmsorg21-rådet vedtok under sin diskusjon av satsingsområde Økt brukermedvirkning å opprettholde den interne arbeidsgruppen i HO21-rådet på dette området. Arbeidsgruppen presenterte i møtet to forslag til tiltak som HO21-rådet bør arbeide videre med.

Helse- og omsorgsdepartementet var invitert til HO21-rådsmøte for å presentere Norges prioriteringsprosjekt i Nordisk ministerråd 2017. Seniorrådgiver Nils Olav Refsdal presenterte prosjektet "Nordisk samarbeid for bedre helse 2017". For mer informasjon om prosjektet, se https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/prioriteringer_2017/id2524867/ .

HelseOmsorg21-rådet vedtok på rådsmøte 14.9.2017 (04/17) å nedsette en intern arbeidsgruppe som skulle gi innspill til formulering av et oppdrag til en påfølgende utredning av hvordan et kunnskapssystem for bedre folkehelse kan bli bedre. Arbeidsgruppen ble opprettet i slutten av september og har bestått av Camilla Stoltenberg (FHI), Bjørn Gustafsson (NTNU), Esperanza Diaz (UiB), Fredrik Syversen (IKT Norge), Hilde Lurås (AHUS), Jesper W. Simonsen (Forskningsrådet), Knut-Inge Klepp (FHI) og Sameline Grimsgaard (UiT). Arbeidsgruppen foreslår at det videre arbeidet med HO21 bør fokusere på området "God folkehelse" (den øverste trekanten i målbildet fra HO21-strategien fra 2014).

Begrunnelsen for forslaget er at den delen av forsknings- og innovasjonssystemet som skal sørge for bedre folkehelsearbeid er i begrenset grad utviklet i strategien fra 2014. Strategien legger også lite til rette for utvikling av et forskningsbasert næringsliv på helseområdet. Arbeidsgruppen foreslår at det videre arbeidet med HO21 ser på prosessene i forsknings- og innovasjonssystemet i sammenheng. Hvordan oppnå nyttig forskning og innovasjon med høy kvalitet? Hvordan korte ned tiden det tar å gjennomføre en forsknings- og innovasjonsprosess fra idé til resultat?
HelseOmsorg21-rådet vedtok å arbeide med prosjektet i 2018.

Det ble i møte 14.9.2017 (04/17) vedtatt at HO21s innsats for helsenæring skal styrkes i kommende periode. HO21-rådet vedtok at det skulle gjøres ved å:

 • nedsette en støtte ressursgruppe med ekstern deltagelse for å bidra til HO21-rådets innspill til St.meld om helsenæringen
 • nedsette en mindre intern arbeidsgruppe for at HO21-rådet innsats for helsenæring adresseres og utnyttes innenfor de rammer som pt rådet har 

HO21-rådet har oppnevnt følgende personer til Ressursgruppen for næringsutvikling i HO21-rådet:

 • Prorektor for nyskaping Toril Hernes, NTNU (leder av ressursgruppen)
 • Generalsekretær Anne Lise Ryel, Kreftforeningen
 • Daglig leder Arild Kristensen, NSCC
 • Administrerende direktør Asbjørn Lilletun, Norinnova Technology Transfer
 • Gründer og investor Eirik Næss-Ulseth
 • Head of Nordics & Baltics Ingeborg R. Borgheim, Takeda
 • CEO Leif-Rune Skymoen, Curida
 • Seniorrådgiver Monica Larsen, LMI
 • Styreleder Tom Pike
 • Administrerende direktør Tor Arne Viksjø, DIPS
 • Rådmann Trude Andresen, Øvre Eiker kommune

Ressursgruppen vil bestå av inntil 17 personer inkludert leder og er oppnevnt for perioden 1.1 - 31.12.2018. Mandatet til ressursgruppen er å bidra med innspill som HO21-rådet kan bruke som grunnlag for sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen.
Den interne arbeidsgruppen i HO21-rådet ledes av divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik (Forskningsrådet) med bidrag fra Innovasjon Norge. Innspillene fra ressursgruppen og arbeidet til arbeidsgruppen skal samlet danne grunnlaget for HO21-rådets innspill til den kommende stortingsmeldingen.

Nestleder i Kommunens strategiske forskningsorgan (KSF) avdelingsdirektør Åse Laila Snare orienterte fra det siste møtet i KSF. På dét møtet deltok bl.a. rådsleder for HO21, NIFU og Rambøl. Mer informasjon om KSF og arbeidet til KSF finner du her: http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/ksf/

HelseOmsorg21-rådet vedtok å gi en høringsuttalelse til rapporten Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata av Helsedatautvalget. Frist 1.12.2017. Her kan du lese høringsuttalelsen

Pga sykdom/andre møter utgikk saken om Energi21.

Neste rådsmøte: Torsdag 25. januar 2018

Referat fra rådsmøtene finner du her.

 

10 millioner til nytt helsevaktsystem på legevakt

17.10.2017

Systemet skal prøves ut i et pilotprosjekt på bedre akuttmedisinsk beredskap. – Positivt, men for lite til å fullfinansiere prosjektet, mener UiB-professor Steinar Hunskår.

Les hele saken i Dagens Medisin.

 

Fortsetter satsingen på HO21

17.10.2017

I statsbudsjettet fortsetter regjeringen å følge opp handlingsplanen knyttet til HelseOmsorg21-strategien.

- Det er gledelig å se at regjeringens handlingsplan knyttet til HelseOmsorg21-strategien følges tett opp gjennom kunnskap, innovasjon og næringsutvikling skal styrke folkehelsen, er allerede innført eller i prosess, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Les mer på LMIs hjemmesider her.

 

HelseOmsorg21-rådsmøte 14. september 2017

18.09.2017
av Hilde Dorthea Grindvik Nielsen

Brukermedvirkning, Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), nasjonale e-helsebehov, helsedata og planer for HO21-rådet var sakene som sto på høstens første rådsmøte.

Torsdag 14. september 2017 møtte HO21-rådet til sitt fjerde møte i 2017. Møte foregikk i Toppsenteret i Forskningsparken (Oslo).
Forskningsrådet ved divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen var invitert til HO21-rådsmøte for å fortelle om deres erfaringer med innføring av kravet om brukermedvirkning i forskning i utlysning og behandling av forskning- og innovasjonsprosjekter.

Simonsen presenterte også metoden, resultater og erfaringer med arbeidet med virkemiddelet behovsidentifisert forskning. Virkemiddelet behovsidentifisert forskning har som formål å sette i gang forskningsprosjekter på områder som særlig etterspørres av brukerne av helsetjenesten. Målet er at resultatene av forskningen skal kunne utnyttes i tjenesten på relativt kort sikt. Virkemiddelet har blitt prøvd ut i 2016/2017. Idéen er hentet fra den engelske helsetjenestens forskningsråd (National Institute for Health Research). 

Leder av Kommunenes strategiske forskningsfond (KSF) Nina Mevold (kommunaldirektør Bergen kommune) refererte fra det første møtet i KSF som ble gjennomført 12. september 2017. KSF er oppnevnt for interimperioden 1.8.2017-31.12.2018 og skal i perioden rapportere til HO21-rådet. KS er tildelt sekretariatsansvaret for KSF.

For mer informasjon- se nettsiden til KS om Kunnskapsløft for kommunene.

Direktør for e-helsedirektoratet Christine Bergland presenterte rapporten Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet som skal overleveres HOD innen utgangen av oktober 2017. En foreløpig versjon av rapporten har vært på kommentarrunde hos relevante aktører med en frist for innspill i slutten av august.

For mer informasjon – se nettsiden til e-helsedirektoratet.

Leder av Helsedatautvalget fagdirektør Marta Ebbing (FHI) var invitert til rådsmøte for å presentere rapporten Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata. Rapporten som ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 30. juni er nå på høring med høringsfrist 1.12.2017. For mer informasjon om utvalget og rapporten, se lenke.

Planer for HO21-rådet

HO21-rådet har 1 ½ år igjen av sin periode. På møtet den 14. september vedtok HO21-rådet å konsentrere sitt arbeid om noen få utvalgte satsingsområder; Et Kunnskapsløft for kommunene og Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde, i tillegg til at HO21-rådet ønsker å etablere et nytt satsingsområde Et kunnskapssystem for folkehelse. HO21-rådet vil naturlig nok arbeide med de andre områdene i HO21-strategien, men hovedinnsatsen vil være på de tre nevnte satsingsområdene.

I lunsjen fikk HO21-rådet en introduksjon og omvisning hos Aleap, og Norway Health Tech av rådsmedlem og direktør Kathrine Myhre (Norway Health Tech), i tillegg til at HO21-rådet fikk høre om PubGene av rådsmedlem og gründer Eirik Næss-Ulseth.

Referat fra rådsmøtet publiseres på nettsiden ca 15 dager etter møtet.

Neste rådsmøte: Onsdag 29. november, Gardermoen

Referat fra rådsmøtene finner du her.

 

Sammen om kunnskapsløft for oral helse

08.09.2017

I «Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien, Forskning og innovasjon i helse og omsorg (2015-2018)»,ble det fremholdt at regjeringen forventer et kraftig løft for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.

Les nyhetssaken og hele handlingsplanen her.

 

Rapporten om kliniske studier fra Menon Economics er her

08.09.2017

På oppdrag fra LMI og medlemsbedriftene har Menon Economics utarbeidet en analyse av verdien av industrifinansierte kliniske studier for det norske samfunn.

Les nyhetssaken og hele rapporten på LMIs hjemmesider.

 

Slik kan tilgangen til helsedata bli i fremtiden

21.08.2017

Før sommerferien la Helsedatautvalget frem sin rapport. Hvis utvalget får sine forslag gjennom, kan det bety store endinger for dem som vil ha tilgang til helsedata.

Les hele saken på Dagens Medisin.

 

Slik vil de gjøre tilgangen til helsedata enklere

09.08.2017

Helsedatautvalget kom i dag med sin rapport som blant annet ofreslår å avvikle forhåndsgodkjenningen før man får tilgang til helsedata.

Les hele nyhetssaken fra Dagens Medisin.

 

Høie og Mæland møtte helsenæringen

09.08.2017

Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til å styrke det innovative innkjøpsarbeidet mellom offentlige virksomheter og næringslivet? Regjeringen ønsker en tettere dialog med helsenæringen om innovative anskaffelser og de mulighetene det utløser i helse- og omsorgssektoren.

Lese hele artikkelen på regjeringen.no

 

Et taktskifte for primærhelse-forskning

29.06.2017

Helseminister Bent Høie gleder seg over millionstøtten til forskning i primærhelsetjenesten.

Les hele saken i Dagens Medisin

 

Oppsummering av HelseOmsorg21-spørreundersøkelsen 2017

13.06.2017
av Hilde Dorthea Grindvik Nielsen

HelseOmsorg21-rådet sendte 30. mars 2017 ut en invitasjon til 74 aktører om å delta i en spørreundersøkelse for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HO21-strategien.

HelseOmsorg21-rådet (HO21-rådet) skal, som en av sine oppgaver, gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien (HO21-strategien) (jf. mandat for HO21-rådet). HelseOmsorg21-undersøkelsen 2017 (HO21-undersøkelsen) danner grunnlag for den årlige rapporteringen til Stortinget. HO21-rådet sendte for første gang ut en spørreundersøkelse i 2016. Årets undersøkelse bygger på spørreundersøkelsen fra 2016.

Noen resultater i korte trekk:

 • 22 aktører av 74 mulige har besvart årets spørreskjema (30 %). Til sammenligning mottok HO21-rådet 31 besvarelser av 74 mulige i 2016 (42 %).
 • Ni deltakere i årets undersøkelse deltok også i 2016. Denne gruppen har samlet implementert tiltak for alle satsingsområdene, men det er implementert flest tiltak under hhv satsingsområdene Økt brukermedvirkning, Effektive og lærende tjenester og Helsedata som nasjonalt fortrinn.
 • To deltakere som også deltok i 2016 har ikke implementert nye tiltak siden 2016, men oppgir at de har planer om å implementere nye tiltak i 2017.
 • For de 11 nye aktørene oppgis det at der hvor det er utviklet planer for implementering av strategien har strategien vært diskutert på ledelsesnivå. Det er implementert tiltak innenfor alle de ti satsingsområdene.
 • For både årets og fjorårets deltakere er det også i år oppgitt at det er i igangsatt flest tiltak innenfor satsingsområdet Økt brukermedvirkning. Det er også det satsingsområdet hvor flest aktører oppgir at de har planer om å iverksette tiltak.

Aktørene er, som de også var i 2016, positive til HO21 og de er positive til HO21-rådets arbeid. Aktørene etterspør en tydeligere retning for sektoren, de ønsker å være enda mer involvert i arbeidet til HO21-rådet og de ønsker å bidra enda mer i det videre arbeidet med implementering av tiltak iht HO21- strategien og for helse og omsorgssektoren generelt.

Oppsummering av HO21-undersøkelsen 2017 kan du laste ned her

Her kan du lese oppsummeringen av HelseOmsorg21-undersøkelsen 2016.

 

Anbefalinger fra HO21-utvalget

07.06.2017
av Hilde Dorthea Grindvik Nielsen

HO21-utvalget for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet har i dag oversendt en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet med anbefalinger som skal bidra til et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for mat, kosthold, ernæring og helse.

HO21-rådet ble av HOD våren 2016 bedt om å nedsette et utvalg for området forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet. HO21-utvalget ble nedsatt høsten 2016 og har bestått av 13 personer inkludert leder. Oppdraget til HO21-utvalget er et av tiltakene i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) som ble lansert i vinter og har sin opprinnelse i et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HO21-strategien.

Målet med utredningen er å foreslå anbefalinger som vil bidra til et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for mat, kosthold, ernæring og helse. Den inkluderer primærproduksjonsleddet, næringsmiddelindustrien, handels- og servicenæringen og forbrukerne.

Prosjektperioden har vært 1.1.-7.6.2017.

Her kan du laste ned anbefalingsrapporten.

For mer informasjon om HO21-utvalget, se her.

 

HelseOmsorg21-rådsmøte 31.mai 2017

06.06.2017
av Hilde Dorthea Grindvik Nielsen

Kommunenes strategiske forskningsorgan, Helsenæringens verdi, behandling av rapport fra HO21-utvalget, revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og innspill til nasjonale e-helsebehov var noen av sakene som sto på rådsmøteagendaen.

Det siste HO21-rådsmøtet før sommeren ble arrangert i Bergen.
Dagen før rådsmøtet var HO21-rådet invitert til Bergen rådhus hvor HO21-rådet fikk høre om Bergen sin satsing på primærhelsetjenester og arbeidet med etablering og opprettelse av helseklyngen Helsecampus Årstadvollen. Rektor og viserektor ved UiB, direktør ved Uni Research, rektor ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), kommunaldirektøren og byråden for helse og omsorg i Bergen kommune innledet, i tillegg til at flere ansatte ved UiB og HVL holdt noen kortere presentasjoner. HO21-takker for en flott og interessant ettermiddag i Bergen rådhus.

HO21-rådsmøte 31. mai

Rapporten Helsenæringens verdi ble på rådsmøtet 31. mai presentert av Erik Jakobsen (Menon). Rapporten, som HO21-rådet er positiv til, ble for første gang publisert i 2016, og er et viktig bidrag i HO21-rådets arbeid med satsingsområde Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde. Rapporten kan lastes ned på menon.no.

Leder av HO21-utvalget for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet, Pål Kraft (UiO), presenterte rapporten Et forsknings- og innovasjonssystem for helsefremmende og bærekraftig kosthold. Dette arbeidet er et av tiltakene i den nye nasjonale handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021) som ble lansert i vinter. HO21-utvalget, som består av 13 personer (inkludert leder), har arbeidet med rapporten siden januar i år og den vil bli overlevert HOD i juni.

Satsingsområdet Kunnskapsløft for kommunene er et av de fem områdene som ble løftet frem i HO21-strategien. Satsingsområdet har vært mye diskutert i HO21-rådet. Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ble vedtatt opprettet på rådsmøtet 28. mars 2017. KSF etableres i første omgang for interimperioden 1. august 2017 – 31. desember 2018 og skal i denne perioden rapportere til HO21-rådet. Den videre organiseringen og virketiden av KSF fra 1.1.2019 avklares høsten 2018. Leder av KSF vil være kommunaldirektør Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune, Nina Mevold. KSF vil bestå av 13 personer (inkludert leder), i tillegg til seks observatører. KSF sekretariat og KSF arbeidsutvalg ivaretas av KS.

Kunnskapsdepartementet orienterte om arbeidet med revisjonen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Fristen for innlevering av innspill til langtidsplanen er 15. september. Mandag 12. juni arrangerer Kunnskapsdepartementet en innspillskonferanse. 

Direktoratet for e-helse skal innen 1. september ha utformet forslag til prioriterte behov for forskning og utvikling på e-helseområdet, inkludert følgeforskning, som gjenspeiler nasjonale kunnskapsbehov. Oppdraget er gitt av Helse- og omsorgsdepartementet. HO21-rådet fikk på møtet muligheten til å komme med innspill til nasjonale e-helsebehov. En foreløpig versjon av rapporten vil bli sendt på en kommentarrunde 10.8.2017 med en frist for innspill 25.8.2017


HO21-rådet diskuterte på slutten av dagen planene for HO21-rådet for perioden 1. juni 2017 – 31. desember 2018. Dette vil bli ytterligere diskutert på rådsmøtene til høsten.

Haukeland universitetssykehus og barnas Energisenter
Under lunsjen fikk HO21-rådet høre om Haukeland universitetssykehus sitt arbeid for å fremme helse og livskvalitet ved administrerende direktør, i tillegg fikk HO21-rådet en omvisning på det nyåpnede barnas Energisenter som også inkluderte en presentasjon av Biobank Haukeland. HO21-rådet takker Haukeland universitetssykehus for en innholdsrik lunsj og for bruk av møtefasilitetene til sykehuset.

Neste rådsmøte: Torsdag 14. september (Oslo).

Referat fra rådsmøtet publiseres her.

 

15 millioner kroner til forskning på ALS, MS og demens

15.05.2017

Regjeringen vil gi et bedre tilbud til pasienter med hjernesykdommer. I revidert nasjonalbudsjett foreslås det 15 millioner kroner til en ny senterordning for fremragende klinisk helseforskning. Forskning på sykdommer som ALS, MS og demens skal prioriteres.

Les mer hos regjeringen.no

 

Helsenæringens verdi - ny rapport fra Menon Economics

02.05.2017

Rapportens hovedfokus er næringens bidrag i form av verdiskaping, og beskriver hele helsenæringens verdikjede, både offentlige og private aktører, i tall.

Les hele rapporten her: Helsenæringens verdi

 

Helse-innspill til Industrimeldingen

27.04.2017

Her kan du lese helseinnspillene til Industrimeldingene fra NHO, Abelia, NHO Service, Norsk Industri, Legemiddelindustrien (LMI) og Nelfo.

 

Et skritt videre for kliniske studier

04.04.2017

I forrige uke arrangerte LMI det store, årlige heldagsmøtet om kliniske studier. Over 130 mennesker var påmeldt til arrangementet, der det blant annet var invitert inn foredragsholdere fra Danmark for å fortelle om hvordan de har jobbet for å øke antall kliniske studier der.

Les hele nyhetsartikkelen på LMIs hjemmesider.

 

Implementering av HelseOmsorg21-strategien - invitasjon til å delta i spørreundersøkelse

31.03.2017

HelseOmsorg21-rådet har i dag 31.3.2017 sendt ut en invitasjon til å delta i den årlige spørreundersøkelsen for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HelseOmsorg21-strategien.

HelseOmsorg21-rådet, som er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 2015-2018, skal bidra til en koordinert og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-strategien. HelseOmsorg21-rådet har en rådgivende funksjon overfor de ulike aktørene om problemstillinger og anbefalinger som er presentert i strategien. De skal gi innspill til pågående prosesser, som oppfølging av langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og gi innstill til utforming og oppfølging av Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HO21. Videre skal Rådet gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølging av HO21-strategien som grunnlag for årlig rapportering til Stortinget (jf. mandat for Rådet). På bakgrunn av dette håper HelseOmsorg21-rådet at så mange som mulig har anledning til å svare på spørreundersøkelsen slik at HelseOmsorg21-rådet kan få gitt et realistisk bilde av hvor langt aktørene er kommet i implementeringsarbeidet.

Søndag 14. mai 2017

Undersøkelsen distribueres til postmottak etter vedlagte liste.
Vi ber om ett svar per institusjon/organisasjon/interesseforening/klynge/kommune. Vi ber om at skjemaet besvares på ledelsesnivå.
Frist for å svare på undersøkelsen er 14. mai, 2017.

Har du spørsmål til spørreundersøkelsen eller ønsker din organisasjon å delta, send en epost til HO21-sekretariatet v/Hilde DG Nielsen, epost: hgn@forskningsradet.no, mobil: 40 92 22 60.

Her kan du lese om HelseOmsorg21-undersøkelsen som ble gjennomført i 2016

For mer informasjon om HelseOmsorg21-rådet – les her.

 

Scenarioer for Helse-Norge i 2030

30.03.2017

Teknologirådet har skissert tre scenarioer for hvordan Helse-Norge kan se ut i 2030. Scenarioene tar utgangspunkt i fire utviklingstrekk som Teknologirådet mener ganske sikkert vil påvirke helsesektoren de neste tiårene.

Prosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom HO21-rådet, Teknologirådet og Forskningsrådet, er nå avsluttet.

Her kan du lese sluttrapporten fra prosjektet.
Les hele saken på nettsidene til Teknologirådet.

 

HO21-rådmøtet 28. mars – nytt kommunalt forskningsorgan opprettet

29.03.2017
av Hilde Dorthea Grindvik Nielsen

HelseOmsorg21-rådet vedtok på rådsmøtet 28.mars 2017 å opprette Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) - et nasjonalt strategisk, rådgivende organ for forskning, innovasjon og utdanning for kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Andre saker som ble diskutert på rådsmøtet var Helseplattformen i Midt-Norge, Helsedataprogrammet, løypemelding fra NFD om den kommende industrimeldingen og HelseOmsorg21-scenarioprosjekt.

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF)

Satsingsområdet Kunnskapsløft for kommunene er ett av de fem prioriterte
satsingsområdene i HelseOmsorg21-strategien. Etablering av et nasjonalt strategisk, rådgivende organ for forskning, innovasjon og utdanning for kommunenes helse- og omsorgstjenester har vært diskutert på flere HO21-rådsmøter. HelseOmsorg21-rådet vedtok på møtet 28. mars å opprette Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF). Saken ble presentert av Inger Østensjø, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS. KSF skal være et operativt organ, det skal ledes av KS og vil bestå av 12 personer utpekt av KS og Universitet- og høgskolerådet. I tillegg kommer en brukerrepresentant og en representant fra Folkehelseinstituttet, samt observatører. KSF opprettes i første omgang for perioden våren 2017 – desember 2018. I denne «interimperioden» vil KSF rapportere til HelseOmsorg21-rådet.

Stortingsmelding om industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende

Nærings- og fiskeridepartementet ved avdelingsdirektør Sigrid Dahl Grønnevet og seniorrådgiver Elin Marlén Hollfjord orienterte kort om den kommende industrimeldingen. Industrimeldingen lanseres torsdag 30.mars 2017 på Herøya i Telemark. For mer informasjon se https://www.regjeringen.no/no/dep/nfd/id709/.

Helseplattformen i Midt-Norge

Programdirektør Torbjørg Vanvik (Helse Midt-Norge) var invitert til HO21-rådet for å presentere Helseplattformen i Midt-Norge. Programmet Helseplattformen i Midt-Norge et stort organisasjons- og utviklingsprosjekt og har som mål å anskaffe og innføre ny, felles pasientjournal (PAS/EPJ) ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Helseplattformen er regional pilot for den nasjonale målsettingen "Én innbygger - én journal". Den nye løsningen forventes å være klar til bruk høsten 2021/vinteren 2022. Arbeidet som gjøres her er et mulig startpunkt for en felles nasjonal løsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Helsedataprogrammet

Direktoratet for e-helse ved divisjonsdirektør Roar Olsen presenterte Helsedataprogrammet. Helsedataprogrammet har sammenfallende mål som målene i den nasjonale helseregisterstrategien; bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere innrapportering og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene. Hovedoppgavene til Helsedataprogrammet er å i) etablere nasjonale tekniske fellesløsninger som bidrar til bedre utnyttelse av helsedata, inkludert raskere og sikrere tilgang til persondata, ii) utrede og innføre standarder som fører til mer harmoniserte helsedata av høyere kvalitet, iii) utvikle regelverk som fører til bedre vilkår for analyse av helsedata på tvers av datakilder og sterkere personvern for befolkningen og iv) sikre at det etableres nødvendige forvaltningsorganisasjoner til å ta imot leveranser fra programmet. En første leveranse vil være ferdig høsten 2017.

HelseOmsorg21-scenarioprosjekt

Scenarioprosjektet for helse- og omsorg har som mål å utvikle norsk fremtidstenkning innen helse og omsorgsfeltet. Fremtidstenkning for helse og omsorgssektoren skal bidra til å identifisere barrierer på veien mot målene og virkemidler for hvordan legge til rette for samfunnsansvarlig teknologiutvikling og innovasjon.

Referansegruppen for prosjektet har bestått av forhenværende HO21-rådsleder John-Arne Røttingen (da Folkehelseinstituttet), Steinar Madsen (Legemiddelverket), Karl-Christian Agerup (Oslotech), Cathrine Holst (Universitetet i Oslo) og medlem av Teknologirådet, Kaja Misvær Kistorp (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Design).

Prosjektet er et samarbeid mellom HelseOmsorg21-rådet, Forskningsrådet og Teknologirådet. Teknologirådet har vært ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.

Her kan du lese sluttrapporten fra prosjektet.
 
Neste rådsmøte: Onsdag 31.mai 2017, Bergen

 

124 millioner til klinisk behandlingsforskning i sykehusene

01.03.2017

KLINBEFORSK er opprettet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet for å imøtekomme behovet for flere større nasjonale kliniske studier av høy kvalitet og med forutsigbar finansiering. Programmet skal bidra til at flere norske pasienter får tilbud om deltakelse i kliniske studier og er et viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens handlingsplan for HelseOmsorg21.

De regionale helseforetakenes felles Program for klinisk behandlingsforskning (KLINBEFORSK) har 27. februar 2017 tildelt til sammen 124 millioner kroner til syv store forskningsprosjekter. Prosjektene er tett knyttet opp mot pasientbehandling og spesialisthelsetjenestens behov. Hvert prosjekt mottar en støtte på mellom 12 og 20 millioner kroner over fem år: helse-sorost.no

 

Vil mangle arbeidskraft

27.02.2017

Hvordan vil Helse-Norge se ut i 2030 og i 2060? Og hva må til for å håndtere eldrebølgen? Over 100 studenter møttes på Vitensenteret i Drammen nylig for å se inn i fremtiden. Les artikkelen fra Drammens Tidende her.

 

Vi har alt som skal til

17.02.2017

Hvordan kan Norge posisjonere seg for å bli en livsvitenskapsnasjon? Les artikkelen om temaet fra Legemiddelindustriens nettsider her.

 

Helsedata, utvikling av de menneskelige ressursene, bedre klinisk behandling, næringsutvikling ……

25.01.2017
av Hilde Dorthea Grindvik Nielsen 

….. og økt brukermedvirkning var noen av sakene som sto på agendaen for det første rådsmøtet i 2017.


Rådet har eksistert i to år og er halvveis i sin periode. Rådet har allerede oppnådd mye, ikke minst gjennom bare det å fungere som ett Råd, men også gjennom arbeidet som er gjort i Rådet og Rådets utførte handlinger. Rådets sammensetning er unik i den forstand at aktører fra alle sektorer er representert. Noe av Rådets arbeid har allerede gitt frukter, for noen satsingsområder er det i igangsatt store prosesser som ikke ville vært igangsatt uten påtrykk fra Rådet, og for andre satsingsområder aner vi konturen av at noe vil skje, men det er vanskelig å si når og hva som faktisk vil skje. Rådet har i løpet av seks møter i 2016 og et møte i 2017 diskutert seg gjennom alle de over 100 tiltakene i HO21-strategien og i Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HO21-strategien. Basert på tiltaksgjennomgangen vil Rådet i 2017 prioritere å arbeide spesielt med noen få tiltak fra noen av satsingsområdene.

Leder av Helsedatautvalget Marta Ebbing (FHI) var invitert til rådsmøtet for å informere Rådet om utvalgets arbeid. I tillegg ble Rådet presentert for rapporten Enklere tilgang – mer forskning (Agenda Kaupang), samt Forskningsrådets handlingspunkter på helsedataområdet ved divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen.

Satsingsområde Utvikling av de menneskelige ressursene

Tiltakene for satsingsområdet Utvikling av de menneskelige ressursene ble diskutert for første gang. Arbeidsgruppen som består av Gro Jamtvedt (HiOA) (gruppeleder), Aud Obstfelder (NTNU Gjøvik), Evy Anni Evensen (Telemark fylkeskommune), Lilly Ann Elvestad (FFO), Svein Lie (Helsedirektoratet) og Tom Pike (Vaccibody AS) presenterte forslag til tiltak som Rådet må konsentrere sitt arbeid om. Helsedirektoratet ved avdelingsdirektør Silje Anine Bell innledet med presentasjonen: Tilstrekkelig med helsepersonell med riktig kompetanse. Helsedirektoratets perspektiver på nåsituasjon og virkemidler.

Satsingsområde Bedre klinisk behandling

Klinisk forskning er en forutsetning for å opprettholde og videreutvikle høy kvalitet i helsetjenesten og bidrar til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk. Kliniske studier handler om å dokumentere effekt, nytteverdi og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Det inkluderer legemiddelindustriinitierte, forskerdrevne og offentlig initierte kliniske studier.

Leder av arbeidsgruppen Bedre klinisk behandling Björn Gustafsson (NTNU) presenterte arbeidsgruppens forslag til tiltak for dette satsingsområdet. Arbeidsgruppen består av rådsmedlemmene: Cathrin Carlyle (Helse Nord RHF), Dagfinn Bjørgen (KBT Midt-Norge), Erlend Smeland (OUS HF), Fredrik Syversen (IKT Norge), Jesper W. Simonsen (Forskningsrådet) og Kathrine Myhre (Oslo Medtech).

Forskningsrådet v/divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik innledet under satsingsområde Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområdet med presentasjonen Næringsrettet helseforskning - status og trender. Deretter fulgte gruppeleder Kathrine Myhre (Oslo Medtech) opp med å presentere arbeidsgruppens forslag til tiltak for satsingsområdet.

For satsingsområdet Økt brukermedvirkning innledet avtroppende leder for Nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag (NFE-HS), Arnfinn Sundsfjord (UiT), om NFE-HS arbeid med henvendelsen fra Rådet. Rådet sendte september 2015 en anmodning til Universitet- og høgskolerådet (UHR) om at UHR i samarbeid med medlemsinstitusjonene sine vurderer behovet for å utvikle felles nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i UH-sektoren. Arbeidsutvalget i NFE-HS har besluttet å etablere en liten arbeidsgruppe som våren 2017 skal arbeide med status og utfordringer for NFE-HS utdanningene ut fra de føringene som HO21-strategien gir. Satsingsområdet ble sist diskutert på rådsmøtet 24.10.2016 (05/16) og arbeidsgruppen fikk da i oppgave å arbeide videre med innspillene som fremkom i møtet. Gruppeleder Lilly Ann Elvestad (FFO) presenterte arbeidsgruppens forslag til tiltak for Rådet.

Referat fra rådsmøtene publiseres på HO21-nettsiden ca 14-16 dager etter rådsmøtet.

Neste rådsmøte: Tirsdag 28. mars, 2017, Oslo

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. november 2022, 07.16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.