Nyheter 2015

Nyheter publisert på våre nettsider dette året.

Vil gjøre helsedata tilgjengelig for industrien

17.12.2015

Arbeiderpartiet foreslår nasjonal satsing for å kommersialisere biobank- og helseregisterdata, skriver Dagens Medisin. Ingvild Kjerkol (Ap) peker på konsortiet Biobank Norge, universitetene med medisinske fakulteter og Folkehelseinstituttet blant aktørene som bør inngå i et samarbeid om satsingen.

Les hele saken i Dagens Medisin. 

 

Avgjørende med tett samarbeid

14.12.2015

I planleggingen av nytt bygg for livsvitenskap, farmasi og kjemi i Gaustadbekkdalen og et nytt universitetssykehus i samme område er det avgjørende at det legges til rette for tett samhandling mellom akademia, næringsliv, gründere og risikokapital. Det skriver Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO og Torger Reve, professor ved Handelshøyskolen BI i Dagsavisen. De trekker fram handlingsplanen for HO21 som relevant.

Les hele innlegget på Dagsavisens Nye meninger.

 

HelseOmsorg21-strategien klar for iverksetting

03.12.2015
av Erlend Sand Bruer

Regjeringen la nylig fram en handlingsplan for HelseOmsorg21-strategien. - Handlingsplanen er viktig og bra fordi den legger opp til dialog og samarbeid mellom aktørene, sier Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør i Forskningsrådet og medlem av HelseOmsorg21-rådet.

Forsknings - og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 ble lansert i fjor sommer og skal skape bedre folkehelse, næringsutvikling i helsesektoren og mer og bedre forskning.

HelseOmsorg21-rådet (HO21-rådet) har ansvar for å koordinere og være pådriver for oppfølgingen av strategien. HO21-rådet er positive til bredden i regjeringens handlingsplan. 

- Dette Rådet kan få til samarbeid som departementet ikke kan beordre, for eksempel bedre samarbeid mellom helseforetak og næringslivet, sier Jesper Simonsen, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

HelseOmsorg21-strategien ble utformet i en bred prosess med alle aktører og av en gruppe uten politisk mandat.

- Nå følges den opp med en handlingsplan som løfter strategien opp til vedtatt politikk. Dette er en seier for prosessen, sier leder av HO21-rådet John-Arne Røttingen. 

Vektlegger dialog og samarbeid

På møtet 1. desember diskuterte Rådet mulighetene som ligger i handlingsplanen og hvordan de kunne bidra til å gjennomføre målene, særlig når det gjelder å trekke med næringslivet og utdanningssektoren.

 

Regjeringen lanserer HelseOmsorg21-handlingsplan

24.11.2015

– Vi vil gi pasienter rask tilgang til de nyeste og beste behandlingsformene. Flere skal få mulighet til å delta i studier, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemelding.

Tirsdag 24.11 2015 lanserte helse- og omsorgsminister Bent Høie regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien ved Stavanger universitetssjukehus.

Les hele pressemeldingen her.

Les selve handlingsplanen her.

Forventer offensiv HO21-strategi

10.11.2015

Redaktør i Dagens Medisin Markus Moe skriver på lederplass at Helseministeren må legge frem en offensiv HelseOmsorg21-strategi for at Norge skal ta en lederrolle i kampen mot infeksjonssykdommer og multiresistente bakterier.

Les Moes kommentar her


Ny storsatsing skal styrke de offentlige helse- og velferdstjenestene

16.04.2015
av Geir Aas

Ny storsatsing skal styrke de offentlige helse- og velferdstjenestene
Med et årlig budsjett på rundt 130 millioner skal Forskningsrådets nye store program "Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester" (HELSEVEL) øke kvaliteten, kompetansen og effektiviteten i statlige og kommunale tjenestetilbud.

Antallet og andelen eldre i befolkningen øker hvert eneste år. I 2030 vil antallet nordmenn over 70 år være dobbelt så høyt som i dag. Samtidig ventes det at antall yrkesaktive per trygdet eller pensjonist nesten halveres over de neste femti årene.

I tillegg befinner mange i yrkesaktiv alder seg utenfor arbeidslivet og mottar arbeids- eller helserelaterte ytelser.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Foto: Bjørn Stuedal)
Dette påpekes blant annet i regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning fra 2014 og danner deler av utgangspunktet for Forskningsrådets nye store tjenesteforskningsprogram, som skal bidra til å sikre et godt pasient- og brukerforløp med utgangspunkt i brukernes behov gjennom hele livsløpet.

Programmet omfatter tjenester innen barnevern, arbeid, velferd, helse og omsorg.

– Høyere kvalitet, kompetanse og effektivitet i de offentlige helse- og velferdstjenestene er sentrale målsetninger for denne regjeringen. Nå har vi fått til en kraftfull satsing for forskning og innovasjon på dette samfunnsområdet, sier helse- og omsorgsminister, Bent Høie.

Regjeringen ønsker videre at pasientens behov skal settes i sentrum for utvikling og endring i helse- og omsorgstjenesten.

– Det gjelder også for kunnskapsutvikling gjennom forskning. Gjennom et nytt virkemiddel ønsker vi å bidra til at forskning i større grad skal være nyttig for og nyttiggjort i tjenesten, og komme pasienten til gode. Virkemiddelet skal testes ut i dette programmet, sier Høie.

Må bli mer effektive

Endringer i befolkningssammensetningen og samfunnsutviklingen generelt vil stille større og nye krav til helsetjenestene og behovet for kunnskap i og om sektoren vil øke i fremtiden, tror programstyreleder og professor ved NTNU, Jon Magnussen.

– I dag har vi begrensede ressurser, og det er ingen grunn til å tro at denne situasjonen skal bli annerledes i fremtiden. Derfor er det viktig at vi benytter de ressursene vi har best mulig, sier han.

Han mener HELSEVEL vil kunne bli en viktig bidragsyter i arbeidet med å øke kompetanse, kvalitet og effektivitet i helsetjenesten, blant annet fordi programmet er såpass stort so det er.

– Jeg tror en satsing av denne størrelsen vil kunne ha gjennomslagskraft innen langsiktig oppbygging av sterke forksningsmiljøer, og samtidig levere resultater av mer kortsiktig karakter med stor relevans.

Programstyret ble oppnevnt av Forskningsrådets Divisjon for samfunn og helses divisjonsstyre i mars 2015 og består av representanter fra UoH-sektoren, forvaltningen og brukerorganisasjoner.


Tverrsektorielle samfunnsbehov

Offentlige tjenester opererer ikke uavhengig av hverandre, men må samarbeide og være koordinert overfor brukere som gjerne har helt ulike og sammensatte behov for bistand fra flere tjenester og forvaltningsnivåer samtidig.

– Vi vil lytte til brukere på alle nivåer for å fange opp det som er relevant. Vi må også huske på at Norge er et lite land og at kunnskapen vi frembringer, så langt det er mulig, skal kunne brukes andre steder, sier Magnussen.

I programplanen står økt internasjonal orientering i tjenesteforskningen høyt på agendaen.

– Det vil bli lagt mye vekt på internasjonalisering. Både ved å se hvordan på programmet kan supplere annen internasjonal finansiering og gjennom å legge vekt på internasjonale aspekter i våre egne utlysninger.

Langsiktig satsing

HELSEVEL er det største konkrete tiltaket innen Forskningsrådets budsjettsatsing "Flere aktive og Sunne år".

– Vi har jobbet for dette i mange år og er svært glade for at denne satsingen nå kommer i gang, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

– Denne satsingen blir svært viktig for å utvikle kvalitet og effektivitet i helt sentrale offentlige tjenester. De områdene det nå satses på har vært for lavt prioritert.

Opprettelsen av et nytt stort program for helse- og omsorgstjenesteforskning i Forskningsrådet ble også foreslått som ett av tiltakene i HelseOmsorg21-strategien som ble overlevert regjeringen i fjor sommer.

Programmet finansieres av Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Programperioden er fra 2015 – 2024 og programmet overtar stafettpinnen og prosjektporteføljene fra det avsluttede programmet for Helse- og omsorgstjenester (HELSEOMSORG) og den nasjonale satsingen for Praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene (PRAKSISVEL).

Programmet planlegger et lanseringsseminar for potensielle søkere og andre interessenter 11. juni. Mer informasjon om dette kommer på Forskningsrådets sider.

Det planlegges også en første utlysning høsten 2015.


Statssekretær åpnet første møte i HelseOmsorg21-rådet

25.02.2015
av Geir Aas

– Regjeringen er godt fornøyd med HelseOmsorg21-strategien. Nå er vi opptatt av resultater, sa statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen til det nyoppnevnte HO21-rådet.

Mandag 23. februar møttes det nye HelseOmsorg21-rådet for første gang i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Rådet er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for å følge opp HelseOmsorg21-strategien som ble overlevert Statsminister Erna Solberg og Helse- og omsorgsminister Bent Høie i juni 2014.

Høie har tidligere offentliggjort at regjeringen skal lage en handlingsplan for oppfølging av strategien og Erlandsen understreket at HelseOmsorg21-rådet vil ha en viktig rådgivende rolle i utformingen av denne handlingsplanen.

Hver aktør er ansvarlig

John-Arne Røttingen fra Folkehelseinstituttet som leder rådet, la vekt på at hver aktør har et eget ansvar for å følge opp anbefalingene i HelseOmsorg21-strategien.

- Jeg er opptatt av at vi forplikter alle aktørene til å følge opp strategien på best mulig måte gjennom sine egne ansvarsområder og oppgaver, sa han.
Han peker på at departementene og regjeringen kun er én aktør og at mange av tiltakene i strategien er avhengige av at alle relevante organisasjoner tar initiativ til gjennomføringen.

- Rådet skal være en arena for dialog rundt dette. Dette organet handler om hvordan vi skal sette ambisjonene våre til live.

Bred sammensetning

HelseOmsorg21-rådet består av 27 personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner.

Rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene og å bidra til å etablere prosesser som ivaretar innspill og erfaringer fra relevante aktører. Det skal blant annet gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølging av HelseOmsorg21.

Mer informasjon om rådet, samt oversikt over sammensetningen finner du her

 

Handlingsplan for HelseOmsorg21

30.01.2015

Regjeringen vil høsten 2015 legge frem en handlingsplan for oppfølgingen av HelseOmsorg21.
Handlingsplanen skal vise hvordan regjeringen følger opp de 10 prioriterte satsingsområdene i HelseOmsorg21-strategien på kort og lang sikt.
- Det er viktig å konkretisere regjeringens oppfølging av forsknings- og innovasjonsstrategien for helse og omsorg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les mer på regjeringen.no

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. november 2022, 05.48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.