Implementering av HelseOmsorg21-strategien - invitasjon til å delta i spørreundersøkelse

HelseOmsorg21-rådet har i dag 31.3.2017 sendt ut en invitasjon til å delta i den årlige spørreundersøkelsen for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HelseOmsorg21-strategien.

HelseOmsorg21-rådet, som er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 2015-2018, skal bidra til en koordinert og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-strategien. HelseOmsorg21-rådet har en rådgivende funksjon overfor de ulike aktørene om problemstillinger og anbefalinger som er presentert i strategien. De skal gi innspill til pågående prosesser, som oppfølging av langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og gi innstill til utforming og oppfølging av Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HO21. Videre skal Rådet gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølging av HO21-strategien som grunnlag for årlig rapportering til Stortinget (jf. mandat for Rådet). På bakgrunn av dette håper HelseOmsorg21-rådet at så mange som mulig har anledning til å svare på spørreundersøkelsen slik at HelseOmsorg21-rådet kan få gitt et realistisk bilde av hvor langt aktørene er kommet i implementeringsarbeidet.

Søndag 14. mai 2017
Undersøkelsen distribueres til postmottak etter vedlagte liste
Vi ber om ett svar per institusjon/organisasjon/interesseforening/klynge/kommune. Vi ber om at skjemaet besvares på ledelsesnivå.

Frist for å svare på undersøkelsen er 14. mai, 2017.

Har du spørsmål til spørreundersøkelsen eller ønsker din organisasjon å delta, send en epost til HO21-sekretariatet v/Hilde DG Nielsen, epost: hgn@forskningsradet.no, mobil: 40 92 22 60.

Her kan du lese om HelseOmsorg21-undersøkelsen som ble gjennomført i 2016: 

For mer informasjon om HelseOmsorg21-rådet – les her.