HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 29. november 2017

På det siste HO21-rådsmøtet i 2017 sto følgende på agendaen: Global helse Norge, DRIVE-AB, brukermedvirkning, KSF, Nordisk samarbeid for bedre helse 2017-2019, sterk norsk innsats i EU og HO21-rådets planer i 2018.

Satsingsområde Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering var ett av de fem områdene som ble løftet spesielt i HO21-strategien fra 2014. Siden lansering av strategien har mye skjedd og man begynner nå å se store effekter at det arbeidet som har vært gjort og som gjøres. Divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen (Forskningsrådet) presenterte for rådet de siste resultatene for helseforskningen i EU.

s.68 i HO21-strategien (tall fra 2013/2011)

Den relative returandelen for helse i Norge lå i 2013 på 0,4 (s. 68 i HO21-strategien).

Den relative returandelen sier noe om hvor konkurransedyktig et system i helhet er i forhold til andre land (returandel/BNP-andel). Den relative returandelen kan dermed sammenlignes på tvers av land og på tvers av fagområder. Til sammenligning lå f.eks. den relative returandelen i 2013 på 1,2 for energi og på 1,6 for miljø. I mars 2017 var den relative returandelen for helse på 0,9 og den siste målingen i oktober viser at helse har en relativ returandel på 1,4. HO21-rådet kunne med dette oppsummere at systematisk, jevn og strategisk innsats virker, men at det tar tid før effektene viser seg.

Folkehelseinstituttet var, etter ønske fra HO21-rådet i september 2016, invitert til HO21-rådsmøtet for å presentere prosjekt DRIVE-AB. FHI har ledet en arbeidspakke i prosjektet. DRIVE-AB ble presentert av seniorrådgiver Miloje Savic (FHI). Her http://drive-ab.eu/ kan du lese mer om DRIVE-AB.

Professor Nina Langeland (UiB) var invitert tilbake til HO21-rådet for å orientere om status for arbeidet med Norsk Institutt for global helse (NIGH). Sist gang NIGH ble presentert for HO21-rådet var i november 2016. NIGH har sitt utspring fra HO21-strategien og skal være et nasjonalt nettverk av norske utdanningsinstitusjoner, helseforetak og institutter. NIGH heter i dag Global helse Norge.

Universitet- og høyskolerådet (UHR) fikk i 2015 en anmodning fra HO21-rådet om å vurdere behovet for å utvikle felles nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i UH-sektoren. Leder av NFE-HS professor Marit Kirkevold (UiO) presenterte tilbakemelding fra UHR på rådsmøtet. NFE-HS har konkludert med at det ikke er behov for nasjonale retningslinjer på området, men at NFE-HS vil på sine møter fremover drøfte brukermedvirkning for å opprettholde aktualitet og videreutvikling.

HelseOmsorg21-rådet vedtok under sin diskusjon av satsingsområde Økt brukermedvirkning å opprettholde den interne arbeidsgruppen i HO21-rådet på dette området. Arbeidsgruppen presenterte i møtet to forslag til tiltak som HO21-rådet bør arbeide videre med.

Helse- og omsorgsdepartementet var invitert til HO21-rådsmøte for å presentere Norges prioriteringsprosjekt i Nordisk ministerråd 2017. Seniorrådgiver Nils Olav Refsdal presenterte prosjektet "Nordisk samarbeid for bedre helse 2017". For mer informasjon om prosjektet, se regjeringen.nos sider om Norges prioriteringer for nordisk samarbeid

HelseOmsorg21-rådet vedtok på rådsmøte 14.9.2017 (04/17) å nedsette en intern arbeidsgruppe som skulle gi innspill til formulering av et oppdrag til en påfølgende utredning av hvordan et kunnskapssystem for bedre folkehelse kan bli bedre. Arbeidsgruppen ble opprettet i slutten av september og har bestått av Camilla Stoltenberg (FHI), Bjørn Gustafsson (NTNU), Esperanza Diaz (UiB), Fredrik Syversen (IKT Norge), Hilde Lurås (AHUS), Jesper W. Simonsen (Forskningsrådet), Knut-Inge Klepp (FHI) og Sameline Grimsgaard (UiT). Arbeidsgruppen foreslår at det videre arbeidet med HO21 bør fokusere på området "God folkehelse" (den øverste trekanten i målbildet fra HO21-strategien fra 2014).

visualisert modell over strategiske satsninger
Strategiske satsninger

Begrunnelsen for forslaget er at den delen av forsknings- og innovasjonssystemet som skal sørge for bedre folkehelsearbeid er i begrenset grad utviklet i strategien fra 2014. Strategien legger også lite til rette for utvikling av et forskningsbasert næringsliv på helseområdet. Arbeidsgruppen foreslår at det videre arbeidet med HO21 ser på prosessene i forsknings- og innovasjonssystemet i sammenheng. Hvordan oppnå nyttig forskning og innovasjon med høy kvalitet? Hvordan korte ned tiden det tar å gjennomføre en forsknings- og innovasjonsprosess fra idé til resultat? 
HelseOmsorg21-rådet vedtok å arbeide med prosjektet i 2018.

Det ble i møte 14.9.2017 (04/17) vedtatt at HO21s innsats for helsenæring skal styrkes i kommende periode. HO21-rådet vedtok at det skulle gjøres ved å:

 • nedsette en støtte ressursgruppe med ekstern deltagelse for å bidra til HO21-rådets innspill til St.meld om helsenæringen
 • nedsette en mindre intern arbeidsgruppe for at HO21-rådet innsats for helsenæring adresseres og utnyttes innenfor de rammer som pt rådet har 

HO21-rådet har oppnevnt følgende personer til Ressursgruppen for næringsutvikling i HO21-rådet:

 • Prorektor for nyskaping Toril Hernes, NTNU (leder av ressursgruppen)
 • Generalsekretær Anne Lise Ryel, Kreftforeningen
 • Daglig leder Arild Kristensen, NSCC
 • Administrerende direktør Asbjørn Lilletun, Norinnova Technology Transfer
 • Gründer og investor Eirik Næss-Ulseth
 • Head of Nordics & Baltics Ingeborg R. Borgheim, Takeda
 • CEO Leif-Rune Skymoen, Curida
 • Seniorrådgiver Monica Larsen, LMI
 • Styreleder Tom Pike
 • Administrerende direktør Tor Arne Viksjø, DIPS
 • Rådmann Trude Andresen, Øvre Eiker kommune

Ressursgruppen vil bestå av inntil 17 personer inkludert leder og er oppnevnt for perioden 1.1 - 31.12.2018. Mandatet til ressursgruppen er å bidra med innspill som HO21-rådet kan bruke som grunnlag for sitt innspill til den kommende stortingsmeldingen.
Den interne arbeidsgruppen i HO21-rådet ledes av divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik (Forskningsrådet) med bidrag fra Innovasjon Norge. Innspillene fra ressursgruppen og arbeidet til arbeidsgruppen skal samlet danne grunnlaget for HO21-rådets innspill til den kommende stortingsmeldingen.

Nestleder i Kommunens strategiske forskningsorgan (KSF) avdelingsdirektør Åse Laila Snare orienterte fra det siste møtet i KSF. På dét møtet deltok bl.a. rådsleder for HO21, NIFU og Rambøl.
Mer informasjon om KSF og arbeidet til KSF finner du på deres nettsider.

HelseOmsorg21-rådet vedtok å gi en høringsuttalelse til rapporten Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata av Helsedatautvalget. Frist 1.12.2017.
Her kan du lese høringsuttalelsen.

Pga sykdom/andre møter utgikk saken om Energi21.

Neste rådsmøte: Torsdag 25. januar 2018

Referat fra rådsmøtene finner du her.