Årsoppsummering fra HelseOmsorg21-rådet

Årsoppsummeringen fra rådet er klar og beskriver oppgaver, handlingsplan og mål for rådets arbeid i 2021.

Under er en liste over de ulike aktivitetene HelseOmsorg21-rådet gjennomførte i 2021 sortert under de ulike strategiske områdene i handlingsplanen: 

Hjemmemarked, næringsutvikling og innovative anskaffelser

Teknologi og digitalisering

  • Kronikk i Dagsavisen og Rogalands avis: Helsedata redder liv. 
  • Høringssvar til forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata.
  • Dialog med Direktoratet for e-helse om oppdraget direktoratet har fått fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å levere en anbefaling om bruk av forskning, innovasjon og næringsutvikling for å styrke gjennomføringskraften på e-helseområdet. 
  • Dialog med Direktoratet for e-helse om finansieringsmodell for  Helseanalyseplattformen og Helsedataservice. 
  • Muntlig innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om norsk deltagelse i EU prosjektet Towards the European Health Data Space (TEHDAS). 
  • Internseminar om lovreguleringer på helsedataområdet.
  • Dialog/innspillsmøter med en rekke aktører (SINTEF, OsloMet, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Legeforeningens IT-utvalg (repr. med en fastlege), pasient- og brukerombud, Center for Connected Care/C3) om pågående aktiviteter og eventuelle kunnskapshull og utfordringer knyttet til utvikling og innføring av videokonsultasjoner/digital oppfølging.

Et kunnskapsløft for kommunene

Kliniske studier som en integrert del av helsetjenesten

Bærekraft i helsetjenesten

Annet

 

Les helse HelseOmsorg21-rådets årsoppsummering her (pdf)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 9. august 2022, 07.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.