Ny rapport: Næringslivets tilgang til laboratorier for test og pilotering

Rapporten “Restkapasitet i laboratorier og infrastruktur for testing og pilotering med relevans for helsenæringen”, ble lansert på HelseOmsorg21-rådets møte 20. januar.

Rapporten “Restkapasitet i laboratorier og infrastruktur for testing og pilotering med relevans for helsenæringen”, ble lansert på HelseOmsorg21-rådets møte 20. januar.  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Oslo Economics kartlagt restkapasitet i laboratorier og infrastruktur for testing og pilotering som har relevans for helsenæringen. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen tok imot rapporten på vegne av departementet. Kartleggingen var ett av de foreslåtte tiltakene i Meld. St. 18 "Helsenæringen - Sammen om verdiskaping og bedre tjenester". Hovedkonklusjonen i rapporten er at det generelt finnes ledig kapasitet ved laboratorier og annen infrastruktur som

tilhører norske universiteter, høyskoler og sykehus. Imidlertid er kapasiteten og mulighetene som er tilgjengelige på sykehusene mer begrenset. Funnene i rapporten tyder på at private virksomheter som regel får tilgang til offentlige laboratoriefasiliteter ved behov. Rapporten peker også på ulike barrierer for tilgangen til laboratorier og infrastruktur, og beskriver mulige tiltak som private aktører innen helse oppgir kan bidra til å redusere disse barrierene. 

Her finner du rapporten fra Oslo Economics.

Noen av de viktigste barrierene og tiltakene nevnt i Oslo Economics sin rapport er: 

Noen barrierer for utnyttelse av offentlige laboratoriefasiliteter  

 • Mangel på organisatoriske rammer for tilgjengeliggjøring av infrastruktur
 • Mangel på helhetlig oversikt over offentlige laboratoriefasiliteter 
 • Mindre grad kultur for samarbeid mellom det offentlige og det private enn andre land
 • Manglende økonomiske insentiver
 • Forventninger rundt pris 

Mulige tiltak for å sikre helsenæringens tilgang til nødvendig infrastruktur for forskning, testing og pilotering 

 • Etablere databaser over offentlige laboratoriefasiliteter og øvrig relevant infrastruktur
 • Dedikerte kontaktpersoner som gjennomfører «første screening» av henvendelser fra næringslivet
 • Etablering av en digital plattform for bestilling og betaling
 • Gjøre informasjon om kontaktpersoner og den digitale plattformen tilgjengelig for relevante næringslivsaktører 
 • Tydeliggjøre de organisatoriske rammer som i større grad spesifiserer vilkårene og rammene for private aktørers bruk av offentlige laboratoriefasiliteter
 • Mer koordinerte inngangsporter for private aktører til offentlige laboratoriefasiliteter
 • Tiltak for å styrke insentiver til samarbeid