HelseOmsorg21 (2015 – 2019)

HelseOmsorg21- rådet har siden oppnevning i 2015 arbeidet for å implementere de over 100 tiltakene i HO21-strategien fra 2014. Forskningsrådet ble tillagt sekretariatsfunksjonen våren 2015.

I oppsummeringsdokumentet for HelseOmsorg21 kan du lese om HO21-rådets arbeid, måloppnåelse og gjennomførte HelseOmsorg21-prosjekter.

I tillegg kan du lese om HelseOmsorg21-sekretariatet og hvilke oppgaver sekretariatet har utført for å bistå HelseOmsorg21-rådet i arbeidet med å skape en samkjørt og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-strategien, jf. mandat for HelseOmsorg21-rådet.

Du kan lese dokumentet her

For videre lesing gå til vår side med aktivitetsoversikter for perioden: Årsrapporter