Avsluttende møte i HelseOmsorg21-rådet 23.05.2019

Torsdag 23. mai 2019 møtte HelseOmsorg21-rådet til sitt siste møte i rådsperioden.

HelseOmsorg21-rådet, som ble oppnevnt av HOD januar 2015, har siden oppnevnelsen arbeidet med å implementere HelseOmsorg21-strategien fra 2014. Til avslutningen i  HO21-rådet deltok bl.a. statssekretær Anne Grethe Erlandsen (HOD), departementsråd Petter Skarheim (KD), departementsråd Mette I Wikborg (NFD) og administrerende direktør John-Arne Røttingen (Forskningsrådet).

HO21-rådet ble i 2015 opprettet som et rådgivende organ og har i rådsperioden gjennomført 24 rådsmøter. HO21-rådet som møteplass har gitt en rekke resultater som det hadde vært svært vanskelig å oppnå på annet vis. Det har skjedd ved at aktørene har:

  • talt med en stemme på vegne av aktørene overfor departementene.
  • utviklet konkret samarbeid, uten å gå via departementene.
  • vært godt informert om hva de andre arbeider med.
  • klart å få et felles fokus og ha felles analyser av viktige spørsmål.

Flere av tiltakene i HO21-strategien var knyttet til utfordringer som sektoren arbeidet med allerede før lanseringen av HO21-strategien  juni 2014, men strategien styrket bevisstheten om behovet for samarbeid og tydelige satsinger.  HO21-rådets arbeid med de ti satsingsområdene har satt følgende saker på agendaen og initiert iverksettelse av tiltak:

Satsingsområde

Hva har HO21-rådet bidratt med?

Hva er effekten av bidraget?

Helsedata som nasjonalt fortrinn

Tatt initiativ og gjort et forarbeid som førte til etablering av helsedatautvalget og arbeidet med Helseanalyseplattformen.

Rapporten fra Helsedatautvalget og etablering av Helseanalyseplattformen omfatter samtlige av de foreslåtte tiltakene i HO21-strategien. Realisering av rapporten samt utvikling av Helseanalyseplattformen vil styrke Norges fortrinn knyttet helsedata. 

Kunnskapsløft for kommunene

Tatt initiativ til etablering av kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), samt tett oppfølging i hele prosessen. Sluttrapporten til KSF kan lese her

Opprettelsen av KSF og sluttrapporten til KSF omfatter alle tiltakene som er foreslått i HO21-strategien. Realisering av de foreslåtte tiltakene i sluttrapporten til KSF gir grunnlag for et Kunnskapsløft for kommunene.

Kunnskapsløft for kommunene

Bidratt til opprettelse av helseforskningsprogrammet Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE) i Forskningsrådet.

Programmet skal over en 10 års periode bidra til forskning og forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet som skal bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse.

Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde

Gjort et forarbeid og gitt innspill til helsenæringsmelding.

HO21-rådets arbeid med å utvikle forståelse hos aktørene for mulighetene i helsenæring har gitt et nytt grunnlag for samarbeid om å få dette til på tvers av offentlig og privat virksomhet, og på tvers av sektorgrenser. HO21-rådet har gitt innspill til den kommende stortingsmeldingen om helsenæring og mange av aktørene i rådet har vært svært aktive i arbeidet med å utvikle helsenæring og en politikk for dette. 

Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering

 

 

 

Tatt initiativ og gitt innspill til etablering av forskningssenter for klinisk behandling (FKB).

 

Forskningssentre for klinisk behandling (FKB) er en ny ordning som bygger på anbefalinger fra HO21-strategien og ble for første gang tildelt Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen (UiB) november 2018. Målet med sentrene er å bidra til bedre klinisk behandling av høy kvalitet, gi alvorlig syke pasienter bedre tilgang til den nyeste og beste behandlingen og en sterkere internasjonalisering i forskningen.

Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering

Oppfordret og gitt innspill til økt deltakelse i Horisont 2020.

Den relative returandelen for helse i Norge lå i 2013 på 0,4. Den relative returandelen sier noe om hvor konkurransedyktig et system i sin helhet er i forhold til andre land (returandel/BNP-andel). Dette tilsvarte at Norge mottok om lag 0,9 % av midlene (returandel) som gikk til samfunnsutfordring 1 (Health, demographic change and wellbeing). I 2017 lå  returandelen for helse på 1,4 % og i 2018 var returandelen for helse på 1,2 %. I tillegg er det helseprosjekter i mange av de andre delprogrammene i Horisont 2020, for eksempel en stor andel i ERC, men disse prosjektene slår ikke ut på returandelen for helseprogrammet og samfunnsutfordring 1. Systematisk, jevn og strategisk innsats virker, det tar tid før effektene viser seg og det vil være noe variasjon mellom årene.

Effektive og lærende tjenester

Gjort et forarbeid og gitt innspill til stort program for forskning på helse, - omsorgs- og velferdstjenestene (HELSEVEL).

Et stort program i Forskningsrådet kalt «Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester» (HELSEVEL) ble lansert i juni 2015. Programmet har en 10 års varighet og skal bidra til at forskning og innovasjon gir økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Bedre klinisk behandling

Bidratt til opprettelse av helseforskningsprogrammet God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering (BEHANDLING).

Helseforskningsprogrammet BEHANDLING skal fremme klinisk forskning og forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet som bidrar til god og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering av pasienter gjennom hele sykdomsforløpet. Programmet er opprettet for en 10 års periode fra 2016.

Strategisk og kunnskapsbasert styring

Bidratt til en prosess knyttet til samarbeidet mellom de regionale helseforetakene/helseforetakene og universitetene.

Realisering av anbefalingene fra Husebekkutvalget vil i større grad bidra til harmonisering mellom sektorene helse og utdanning ved å bygge ned barrierer for samarbeid og gi større effektivitet og bedre ressursutnyttelse. 

Strategisk og kunnskapsbasert styring

Bidratt til etableringen av HelseOmsorg21-monitor.

HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor) viser statistikk om forsknings- og innovasjonsaktiviteter innenfor helse og omsorg i Norge. Formålet med monitoren å samle relevant statistikk på ett sted og gi et godt kunnskapsgrunnlag for beslutninger på alle nivåer. HO21-monitor ble lansert i 2016.  

Økt brukermedvirkning

Bidratt til utvikling av forståelse knyttet til brukermedvirkning og nytte.

Innføring av krav om brukermedvirkning i forskningsprosjekter finansiert av det offentlige har ført til økt kunnskap og forståelse om brukermedvirkning og av nytteverdien av forskning.

Møte de globale helseutfordringene Bidratt til etablering av Global Helse Norge. Nettverket "Global helse Norge" (GHN) er et nettverk av de store norske utdanningsinstitusjonene, sykehusene og forskningsinstituttene som er involvert i globale helseaktiviteter, inkludert forskning, utdanning og kapasitetsbygging. GHN har som målsetning å føre til økt kunnskap, kvalitet, internasjonalisering, tverrfaglighet, arbeidsdeling og samhandling relatert til global helse i utdanning, forskning og innovasjon.

HelseOmsorg21-rådet oversendte sin egenvurdering til oppdragsgiver Helse- og omsorgsdepartementet 25. mars 2019 (jf. oppdragsbrev for 2018/2019).

HO21-rådet takker Helse- og omsorgsdepartementet for oppdraget og ønsker departementet lykke til med det videre arbeidet med HO21.