HelseOmsorg21-undersøkelsen 2018

HelseOmsorg21-rådet har i dag 3.4.2018 sendt ut en invitasjon til å delta i den årlige spørreundersøkelsen for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HelseOmsorg21-strategien. En tilsvarende spørreundersøkelse er blitt gjennomført i 2016 og i 2017

HelseOmsorg21-rådet, som er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 2015-2018, skal bidra til en koordinert og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-strategien. HelseOmsorg21-rådet har en rådgivende funksjon overfor de ulike aktørene om problemstillinger og anbefalinger som er presentert i strategien i tillegg til at det skal gi faglige råd til andre pågående prosesser, f.eks. arbeidet med revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, innspill til nasjonale e-helsebehov e.l. Videre skal HelseOmsorg21-rådet gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølging av HO21-strategien som grunnlag for årlig rapportering til Stortinget.

Torsdag 10. mai 2018

Undersøkelsen distribueres til postmottak etter vedlagte liste:
HO21-undersøkelsen adresseliste.

Vi ber om ett svar per institusjon/organisasjon/interesseforening/klynge/kommune. Vi ber om at skjemaet besvares på ledelsesnivå. Frist for å svare på undersøkelsen er torsdag 10. mai 2018. Spørreskjemaet vil være åpent i perioden tirsdag 3. april - torsdag 10. mai 2018.  

Spørsmål?

Har du spørsmål til spørreundersøkelsen eller ønsker din organisasjon å delta, send en epost til HO21-sekretariatet v/Hilde G. Nielsen, epost: hgn@forskningsradet.no, mobil: 40 92 22 60.

Her kan du lese om HelseOmsorg21-undersøkelsen som ble gjennomført i 2017.

For mer informasjon om HelseOmsorg21-rådet – les her