HO21 utvalget for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt HO21-rådet om å etablere et utvalg for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet. Utvalget skal gjennomføre en utredning om forskning og innovasjon på mat, ernæring og helse relatert til matvarebransjen/næringsmiddelindustrien. Utredningen skal

 • belyse, synliggjøre og avklare ressurser og utfordringer for samarbeid på feltet på en systematisk måte; og
 • foreslå tiltak for å løse disse utfordringene.

Utvalget består av 13 personer og ledes av et medlem fra HelseOmsorg21- rådet. HO21-utvalget består av følgende medlemmer:

 • Professor/instituttleder Pål Kraft (UiO) (leder av utvalget og medlem av HO21-rådet)
 • Dekan Arnfinn Sundsfjord (UiT) (medlem av HO21-rådet)
 • Fagsjef ernæring og helse Anders Høgberg (Orkla)
 • Professor Birger Svihus (NMBU)
 • Programstyreleder BIONÆR/konserndirektør FoU Eirik Selmer-Olsen (Forskningsrådet/Tine)
 • Fagsjef ernæring Ellen-Margrethe Hovland (Animalia)
 • Seniorrådgiver, førsteamanuensis II Ivar Pettersen (NIBIO, Handelshøyskolen ved NMBU)
 • Forskningssjef Kristin Hollung (Nofima)
 • Forskningssjef Område for smittevern, miljø og helse Helle Margrete Meltzer (FHI)
 • Seniorforsker/Fagansvarlig mattrygghet Mona Torp (Veterinærinstituttet)
 • CEO Ole Petter Nordby (Fremtidsmat)
 • Styremedlem og lege Usman A. Mushtaq (EAT)
 • Forskningsdirektør Livar Frøyland (NIFES)

Oppdragets varighet: 1.1.2017-7.6.2017

Bakgrunn for oppdraget

Regjeringen lanserte høsten 2015 handlingsplanen for oppfølgingen av HelseOmsorg21-strategien. Handlingsplanen viser hvordan regjeringen planlegger å følge opp HelseOmsorg21-strategien på kort og på lang sikt. Under satsingsområde Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde i handlingsplanen står følgende: "Regjeringa vil leggje til rette for meir heilskap og koordinert samarbeid om forsking, innovasjon og næringsutvikling mellom forskingsmiljøa og matnæringa – innanfor mat, ernæring og helse. Vidare innretning av samarbeidet blir drøfta i næringslivsgruppa på matområdet til helse- og omsorgsministeren og i handlingsplanen for kosthald, som skal utarbeidast i departementa." Dette tiltak er i samsvar med tiltaket i kapittelet  Mat, ernæring og helse i Nærings- og fiskeridepartementets strategi Masterplan for marin forskning (2015): "Legge til rette for mer helhetlig og koordinert innsats for økt kunnskap på fagområdene mat, ernæring og helse gjennom Forskningsrådets ordninger". På bakgrunn av dette vedtok Rådet i sitt møte 12. september 2016 å opprette H021 utvalget for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet.