Helhetlig monitoreringssystem – HO21-monitor

På oppdrag fra HelseOmsorg21-rådet har Forskningsrådet utviklet et helhetlig monitoreringssystem, HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor), som skal gi løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innen helse og omsorg.

Utvikling av HO21-monitor er en del av oppfølgingen av HO21-strategien. Monitoren inkluderer UoH-sektoren, instituttsektoren, helseforetak, næringsliv og kommunesektoren (inkl. det fylkeskommunale nivået), og skal så langt det er mulig etableres med utgangspunkt i dagens tilgjengelige indikatorer og kilder.

Formålet med HO21-monitor er å:

 • Gi et løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.
 • Knytte indikatorer for forskning og innovasjon til helseindikatorer for å se samfunnets sykdomsbyrde, kunnskapsbehov og helseutvikling i sammenheng med satsingen på forskning og innovasjon.
 • Gi styringsinformasjon til departementer, direktorater, Forskningsrådet og nasjonale og regionale samarbeidsorganer.
 • Gi grunnlag for regelmessige institusjonsevalueringer som grunnlag for kvalitetsheving og strukturendringer i sektorene.

HO21-monitor arbeidsgruppe

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for utredning og implementering av HO21-monitor våren 2015. Arbeidsgruppen ble ledet av Forskningsrådet v/spesialrådgiver Stig Slipersæter. Arbeidsgruppen rapporterte til HO21-rådet i 2015/16. HO21-monitor ble lansert novermber 2016. 

 • Stig Slipersæter, prosjektleder HO21-monitor, Forskningsrådet
 • Fredrik Piro, NIFU
 • Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
 • Knut Senneseth, Innovasjon Norge
 • Mari K Nes, Forskningsrådet
 • Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Pål Bakke, Oslo universitetssykehus HF
 • Pål Romundstad, Det medisinske fakultet, NTNU
 • Reidar Thorstensen, Haukeland universitetssykehus
 • Sigrid Askum, KS Kommunesektorens organisasjon
 • Sigve Berge Hofland, Kunnskapsdepartementet
 • Steinar Johannessen, Kunnskapsdepartementet
 • Sverre Johnsen, CRIStin
 • Tarje Bjørgum, Abelia